Кросcворд по предмету Безпека життєдiяльностi (укр.) по темам "Принципи безпечної життєдiяльностi (укр.)", "Общий (укр.)", "Визначення (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 15 слов, смогли построить на 15 слов
Кросcворд по предмету Безпека життєдiяльностi (укр.) по темам Кросcворд по предмету Безпека життєдiяльностi (укр.) по темам
 
По горизонтали
3. Одна з найважливiших функцiй людського мозку
4. Кiлькiсна оцiнка небезпеки
7. Iнтенсивне випадання снiгу бiльше 20 мм за пiвдоби, що при­зводить до погiршення видимостi та припинення руху транспорту
8. Метод дослiдження, що характеризується видiленням i вивченням окремих частин обєктiв дослiдження
9. Мiсце в глибинах Землi, де зсуваються земнi (гiрськi) породи
11. Сукупнiсть процесiв, якi вiдбуваються у живому органiзмi, слугують пiдтримцi в ньому життя та є проявами життя.
12. Призводять до загорання будинкiв, тваринницьких примiщень, виробничих будiвель i споруд, скирт сiна i соломи, загибелi людей i тварин, руйнування лiнiй звязку i електромережi
13. Навколишнє середовище людини, зумовлене в даний момент сукупнiстю факторiв, здатних чинити пряму або непряму, негайну або вiддалену дiю на людину, її здоров'я i життя.

По вертикали
1. Стихiйне лихо, що вiдзначається затопленням частини сушi водою
2. Властивiсть нервової системи, завдяки якiй:здiйснюється зв'язок iз зовнiшнiм свiтом;координується робота всього органiзму;органiзм дiє у вiдповiдь на подразнення сигналiв (рефлекс).
3. Те, що не створене людською дiяльнiстю
5. Джерела небезпеки якi через природнi об'єкти, явища при¬роди та стихiйнi лиха, становлять загрозу для життя чи здоров'я людини
6. Погодне услвоiях здатне привести до аварiї
7. аналiз методологiчних засобiв, якi використовуються для пiдготовки та обґрунтування рiшень стосов­но складних питань
10. Велика за масштабами аварiя чи iнша подiя, що призводить до тяжких (або неповоротних) наслiдкiв

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Анестезiологiя (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Безпека життєдiяльностi (укр.) - Принципи безпечної життєдiяльностi (укр.)
2.
По предмету Облiк у банках (укр.) - Визначення (укр.)
3.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Визначення (укр.)
4.
По безопасности жизнедеятельности (БЖД) - Визначення (укр.)
5.
По предмету Облiк i аудит (укр.) - Визначення (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы