Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему "Грошовi системи (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 17 слов
Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
3. Полiтика, яка полягає у вилученнi в економiчних субєктiв частини їх грошових доходiв до централiзованих фондiв
6. Субєкт кредитного вiдношення, що надає вартiсть у тимчасове користування
7. Види грошових знакiв, право на емiсiю котрих має центральний банк країни
8. Грошова одиниця, загальна назва монет та банкнот певної держави
9. Можуть бути юридичнi фiзичнi особи, що тимчасово потребують додаткових коштiв
11. Стандарт, який передбачає обмiн валюти на золото за фiксованими спiввiдношеннями
14. Кредит, який за взаємною домовленiстю надається одним пiдприємством iншому через поставку товарiв з вiдстрочкою платежу
15. Система, яка являється формою органiзацiї грошового обороту в країнi та установлена законами
17. Одна з основних форм прямого фiнансування, яку банк надає позичальнику, що помагає йому отримати доступ до приватних фiнансових ресурсiв на мiжнародних ринках

По вертикали
1. Курс, який визначає вартiсть грошових одиниць однiєї країни, що виражений у грошових одиницях iншої країни
2. Тип грошової системи, якiй притаманна наявнiсть значної кiлькостi валютних обмежень, та характерна для країн iз закритою економiкою
4. Фiнансовi ресурси мвф, якi надаються у звязку з надзвичайними обставинами: стихiйне лихо, соцiальнi революцiї тощо
5. Який сектор економiки пiдтримує єбрр, що й є його особливiстю
10. Бiлети якi впроваджуються в обiг при бюджетнiй емiсiї Мiнiстерством фiнансiв (його скарбницею)
12. Принцип за яким, при наданнi кредитiв мвф ставить перед країнами боржниками деякi полiтичнi та економiчнi умови, якi втiлюються у программах перебудови економiки
13. Принцип кредиту, за якого досягається найбiльша ефективнiсть використання позички при найменших кредитних вкладеннях
16. Грошова … — встановлений у законодавчому порядку грошовий знак, який слугує для вимiрювання цiн товарiв та послуг

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Системи технологiй (укр.)
2.
Системи технологiй промисловостi (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По финансам и кредиту - Грошовi реформи (укр.)
2.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Грошовi кошти. Запаси. Основнi засоби (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi системи (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредитнi системи (укр.)
5.
По финансам и кредиту - Фiнансовi системи (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы