Кросcворд по предмету Мiкроекономiка (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 27 слов, смогли построить на 22 слов
Кросcворд по предмету Мiкроекономiка (укр.) на тему Кросcворд по предмету Мiкроекономiка (укр.) на тему
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
2. Платежi домогосподарствам вiд продажу або надання в оренду виробничих ресурсiв - це
4. Ресурси цiннiсть яких в серединi фiрми вищi нiж ззовнi - це
5. Люди i фiрми якi використовують виробничi ресурси для виготовлення товарiв та надання послуг - це
6. Змiнни в споживаннi,якi обумовленi змiною реального доходу споживача це-
10. Лiнiя незмiнних витрат, що показує всi можливi комбiнацiї працi i капiталу, якi фiрма може придбати за даного рiвня витрат
11. Це навмисне спрощення дослiджуваного обєкта шляхом усунення з аналiзу деяких його деталей
12. Здатнiсть людини до дiяльностi направлена на отримання прибутку це-…
13. Матерiальний обєкт який задовольняє потреби людини i може бути предметом купiвлi-продажу - це
14. Уричевлена цiна товару,яка включає в себе всi витрати повязанi з виготовленням,доставкою i прожажом товару
15. Сума грошей яку споживач готовий вiддати за додаткову одиницю блага - це
17. Максимально фiзичний продукт виготовлений певним обсягом змiнного ресурсу,за незмiнного обсягу всих iнших ресурсiв та незмiного технологiчного рiвня це-
18. Сукупнiсть знань та методи їх застосування про технологiчнi засоби здiйснення виробничиго процесу - це
20. Який з принципiв, повязаних з уявленням власника про майно,свiдчить, що пiдприємство має вартiсть, якщо воно може бути корисним потенцiйному власнику, тобто призначено для виробництва певного виду продукцiї, її реалiзацiї та отримання прибутку
21. Якi одиничнi показники якостi визначають ступiнь використання у виготовленнi виробу стандартизованих та унiфiкованих деталей та вузлiв

По вертикали
1. Ринкова структура, при якiй єдина фiрма виробляє або продає всю кiлькiсть певного товару чи послуги на ринку
3. Наука, що вивчає дiяльнiсть окремих економiчних суб’єктiв
7. Яка норма замiщення може бути визначена як кутовий коефiцiєнт кривої байдужостi в кожнiй точцi
8. Форма суспiльного виробництва,при якiй продукт вироблений на цьому виробництвi стає предметом обмiну називається…
9. Наукова праця к.маркса
10. Множина точок, що зображує сполучення, визначенi кiлькiстю двох факторiв виробництва, якi забезпечують заданий обсяг випуску
16. Крива, яка показує альтернативнi споживчi набори, що приносять однакову кориснiсть
19. Загальнi обсяги вартостi ресурсiв,якi використовуються на пiдприємствi для виробництва певного обсягу продукцiї

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Этика (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы