Кросcворд по предмету Економiка пiдприємства (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 21 слов
Кросcворд по предмету Економiка пiдприємства (укр.) на тему Кросcворд по предмету Економiка пiдприємства (укр.) на тему
 
По горизонтали
6. Специфiчна органiзацiйна форма об’єднання капiталiв; державницьке iнтегроване товариство, що само безпосередньо не займається виробничою дiяльнiстю, а використовує свої фiнансовi кошти для придбання контрольних пакетiв акцiй iнших пiдприємств, якi є учасниками концерну або другого добровiльного об’єднання. Завдяки цьому воно здiйснює контроль за дiяльнiстю таких пiдприємств. Об’єднанi в дану органiзацiйну форму суб’єкти мають
8. Пiдприємство, в статутному фондi якого iноземна iнвестицiя становить сто вiдсоткiв, вважається пiдприємством …..
11. Структурно вiдокремлена частина юридичної особи, що дiє за межами знаходження юридичної особи вiд її iменi, дiяльнiсть обмежується виключно функцiями (укладання угод тощо)
14. Вид виробничої структури, яка застосовується на пiдприємствi де здiйснюється багатостадiйнi процеси виробництва
17. Письмовий документ, в якому викладено сутнiсть пiдприємницької iдеї, шляхи i засоби її реалiзацiї, охарактеризовано ринковi, виробничi, органiзацiйнi та фiнансовi аспекти майбутнього бiзнесу, а також особливостi управлiння ним.
19. Вид виробничої структури, де є основним пiдроздiлом об’єднання однотипних цехiв
20. Пiдприємство яке створюється одним засновником

По вертикали
1. Виробнича структура, яка характеризує наявнiсть на одному й тому самому пiдприємствi основних цехiв , якi органiзованi за предметним та технологiчним принципом
2. Самостiйний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом мiсцевого самоврядування, або iншими суб’єктами для задоволення суспiльних та особистих потреб шляхом систематичного здiйснення виробничої, науково-дослiдної, торгiвельної, iншої господарської дiяльностi в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та iншими законами
3. Пiдприємство, засноване на базi об’єднання майна рiзних форм власностi
4. Стратегiї пiдприємства, якi розробляють для кожного функцiонального напрямку дiяльностi.
5. Вид виробничої структури, коли головним виробничим пiдроздiлом є цех
7. …. кодекс України
9. Сукупнiсть документiв чи даних правового, полiтичного, економiчного, комерцiйного, науково-технiчного, зовнiшньоекономiчного та соцiального характеру, що забезпечують iнформацiйнi потреби в процесi складання бiзнес-плану
10. Виробнича структура, яка має певний ступiнь замкнутостi i визначає послiдовнiсть використання засобiв працi у технологiчному процесi
12. Виробнича структура, яка визначає чiтку технологiчну вiдокремленiсть у кожному пiдроздiлi здiйснюються однорiднi технологiчнi процеси з виробництва рiзного кiнцевого продукту
13. Показник, який виражає мету пiдприємницької дiяльностi та являє собою головний показник результатiв дiяльностi. Частина виторгу (виручки), що залишається пiсля вiдшкодування усiх витрат на виробничу i комерцiйну дiяльнiсть пiдприємства.
14. Пiдприємство яке утворюється, як правило, двома або бiльше засновниками за їх спiльним рiшенням (договором)
15. Вчення про те, як виробляються i розподiляються всi необхiднi нам товари та послуги
16. Вузькi стратегiї для основних структурних пiдроздiлiв пiдприємства, що не є самостiйними.
18. Пiдприємство, що дiє на основi державної власностi

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Анестезiологiя (укр.)
2.
Этика (укр.)
3.
Географiя (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы