Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) на тему "Правовi та органiзацiйнi основи охорони працi (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 23 слов, смогли построить на 23 слов
Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) на тему Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) на тему
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
1. Система управлiння охороною працi, сукупн iсть органiв управлiння пiдприємством, якi на пiдставi  комплексу нормативної документацiї проводять цiлеспрямовану планомiрну дiяльнiсть з охорони працi
5. Розмежування робiт на основi загальних енергозатрат органiзму
6. Здатнiсть будiвельних конструкцiй чинити опiр дiї високої температури, утворенню наскрiзних трiщин та поширенню вогню в умовах пожежi i виконувати при цьому свої звичайнi експлуатацiйнi функцiї
8. Державнi нормативнi акти про охорону працi
12. Така концентрацiя хiмiчних елементiв та їх сполук у навколишньому середовищi, яка при повсякденному вплив протягом тривалого часу на органiзм людини не викликає патологiчних змiн або захворювань, що встановлюються сучасними методами дослiджень у будь-якi термiни життя теперiшнього i наступного поколiнь
13. Коливальнi процеси, що вiдбуваються в механiчних системах
14. Неконтрольований процес горiння, що супроводжується знищенням матерiальних цiнностей та створює небезпеку для життя людей
15. Технiчний засiб, призначений для припинення горiння подаванням вогнегасної речовини, що мiститься в його корпусi, пiд дiєю надлишкового тиску, за масою i конструктивним виконанням придатний для транспортування i застосування людиною
17. Процес зменшення працездатностi, тимчасове знесилення, що виникає пiд час виконання певної фiзичної та розумової працi
18. Порушення анатомiчної цiлiсностi органiзму або його функцiй внаслiдок дiї небезпечних виробничих факторiв
20. Це механiчнi коливання з частотою вiд 16 до 20 000 Гц , якi поширюються у просторi
22. Випадок внаслiдок непередбачуваного збiгу обставин та умов, за яких завдається шкода здоровю або настає смерть потерпiлого

По вертикали
2. Фiзична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцiю згiдно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) вiдповiдно до закону
3. Органiзований i регульований повiтрообмiн, що забезпечує видалення iз примiщення забрудненого  повiтря i подачу на його мiсце свiжого
4. Сукупнiсть тимчасових змiн у фiзiологiчному та психiчному станi людини, якi з’являються внаслiдок напруженої та тривалої дiяльностi
7. Ступiнь емоцiйного навантаження на органiзм при виконаннi трудового процесу, що вимагає переважно iнтенсивної роботи мозку при отриманi i переробцi iнформацiї
9. Науково обґрунтований i офiцiйно регламентованийнорматив, який виражає рiвень шкiдливого чинника, перевищення якого може призвести до захворювань або iнших несприятливих наслiдкiв для людини i оточуючого природного середовища
10. Складний фiзико-хiмiчний процес на основi екзотермiчних реакцiй окиснення-вiдновлення, який характеризується значною швидкiстю перебiгу, видiленням великої кiлькостi тепла i свiтла, масообмiном з навколишнiм середовищем
11. Пошкодження, поранення внаслiдок дiї на робiтника небезпечного виробничого фактора при виконаннi службових обов’язкiв
14. Комнлекс заходiв, спрямованих на вiдновлення та збережеження життя та здоровя потерпiлого, здiйснюваних немедичними працiвниками (взаємодопомога) або самим потерпiлим (самодопомога)
16. Травми, що характеризуються чiтким вираженням мiсцевих пошкоджень тканин i органiв людини, якi виникають вiд дiї елсктричного струму i вiд електричної дуги
19. Процес вивiльнення великої кiлькостi енергiї в обмеженому обємi за короткий промiжок часу
21. Органiзована природна загальнообмiнна вентиляцiя примiщень в результатi надходження i видалення повiтря через фрамуги вiкон, що вiдкриваються, i лiхтарiв

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Гiгiєна працi та виробнича санiтарiя на транспортi (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Охорона працi (укр.) - Основнi принципи державної полiтики з охорони працi (укр.)
2.
По предмету Правознавство (укр.) - Правовi основи цивiльної безпеки (укр.)
3.
По предмету Конституцiйне право (укр.) - Конституцiйно-правовi основи суспiльного ладу зарубiжних країн (укр.)
4.
По предмету Охорона працi (укр.) - Основи безпеки працi у галузi (укр.)
5.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Загальнi органiзацiйнi засади корпоративного управлiння (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы