Кросcворд по маркетингу по темам "Маркетинговий менеджмент (укр.)", "Маркетинговые исследования", "Маркетинговые коммуникации"

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 50 слов
Кросcворд по маркетингу по темам Кросcворд по маркетингу по темам
 
По горизонтали
1. Потенциальная готовность человека соответствующим образом реагировать на действие факторов окружающей бизнес-среды
2. Сприйняття або гіпотеза про сприйняття товару покупцями
4. Маркетинг у ситуації зниження попиту, характерного для всіх видів товарів і будь-якого періоду часу
6. Форма обміну продуктами праці і послугами, історично обумовлена виникненням і розвитком товарного виробництва
7. Спеціально організований ринок, який періодично діє в певному місці. На А. способом публічних торгів у заздалегідь обумовлений час продають товари, що стають власністю покупця, котрий запропонував вищу ціну
9. Один из основных видов деятельности участников рынка
10. Роз’їзний агент торговельної фірми, який пропонує покупцям товари за наявними у нього зразками, каталогами і т. п
11. Особа, яка безпосередньо здійснює купівлю, після того як рішення про купівлю прийнято
13. Комплекс заходів і прийомів, за допомогою яких у свідомості цільових споживачів даний товар займає по відношенню до конкуруючих товарах
15. Процес зняття (виведення) застарілого продукту (послуги) з ринку
16. Налагодження відносин між компанією і різними контактними аудиторіями за допомогою створення вигідної для компанії репутації, позитивного «корпоративного іміджу», з одного боку, і усуненням або попередженням небажаних чуток, пліток і дій — з другого
17. Різноманітність, різнобічний розвиток. Д.  виробництва — одночасний розвиток багатьох не зв’язаних один з одним видів виробництва, розширення асортименту вироблених товарів
20. это авторская статья, посвященная новостному событию, создающая или поддерживающая через авторитетный текст от имени первого (должностного) лица имидж, репутацию организации, фирмы.
21. Одночасний розвиток багатьох не зв’язаних один з одним видів виробництва, розширення асортименту вироблених товарів
22. Популярний у конкретний час стиль у певній галузі
24. юридически оформленный документ о согласованном сторонами времени выхода в эфир радио - или телепрограммы с размещенной рекламой.
25. Дисципліна, що вивчає взаємозв’язки між місцезнаходженням і демографічними характеристиками населення
26. Одна з форм монополістичних обєднань, в рамках якої учасники втрачають виробничу, комерційну, а деколи навіть юридичну самостійність
27. аббревиатура английских слов: внимание, интерес, желание, действие. Эта модель рекламной коммуникации была предложена американцем Э. Левисом в начале XX века. В настоящее время признана устаревшей.
28. Одно из направлений маркетинга исследований
30. Маркетингова діяльність, орієнтована на зменшення надмірного попиту на товар чи послугу, який ви ник унаслідок перевищення попиту над рівнем виробничих можливостей, товарних ресурсів
32. Які конкуренти - існуючі компанії, які не присутні на ринку, який Ви маєте намір зайняти, але можуть прийти на нього в будь-який момент
33. Различные разработки, методики, сборники, информация полученная из министерств и ведомств, правительственных кругов, комитета по статистике- это какая информация…
34. К основным направлениям маркетинговых исследований относятся: исследование инструментов комплекса маркетинга, рынка, потребителей,и.. .
36. Які конкуренти - компанії, що пропонують ідентичні або подібні Вашим товари або послуги
37. Существующая на рынке экономическая ситуация, которую характеризуют соотношение между спросом и предложением, уровень и динамика цен, товарных запасов и другие показатели
38. Фірма, що здійснює переважно імпортні операції і виступає як торговець за договором на підставі угоди про право на продаж. Д. придбаває й реалізовує товари від свого імені і за свій рахунок та перебуває, як звичайно, у країні-імпортері
40. Товар або технологія, запущені у виробництво і репрезентовані на ринку, які споживач сприймає як абсолютно нові або як такі, що мають деякі унікальні властивості
41. Данные полученные для решения конкретной задачи - это.. ..информация
44. Заголовок рекламного звернення, його ключова фраза
45. Яка частина будь-якого бізнес-плану, яка показує конкурентоспроможність компанії на «ринку» (у віртуальному просторі)
46. Знадоба, що набрала специфічної форми відповідно до культурного рівня й індивідуальності людини
47. Останній етап процесу маркетингового менеджменту
48. Часть населения подобранная таким образом, чтобы представлять все население в целом

По вертикали
1. Збирання первинних даних, спрямоване на з’ясування знань, поглядів, потреб споживачів і особливостей купівельної поведінки
3. Назва, поняття, знак, символ, дизайн або комбінація згаданих властивостей, призначена для ідентифікації товарів, що їх пропонує продавець (група продавців), або послуг, а також для встановлення їхніх відмінностей від товарів і послуг конкурентів
5. Головні зовнішні чинники, що впливають на мікросередовище загалом: демографічні, економічні, технологічні, політичні і культурні
8. Група компаній, що пропонують товари або групи товарів, які значною мірою є взаємозамінними
12. Система передавання урядом приватному підприємству спеціальних прав, привілеїв, за використання яких воно сплачує податок
14. Реальная оценка ситуации с помощью систематического учета поведения субъектов без словесной или иной коммуникации и без влияния на объект
18. Союз, обєднання (наприклад, держав, організацій) на основі формальних або неформальних договірних зобовязань, що це
19. Ознака сегментування, в основу якої покладено визначення віку, статі, складу сімї покупців
23. Основной и самый распространенный метод сбора первичной информации
24. Цінова політика, застосовувана компаніями, що бажають посісти провідну позицію на ринку, причому стадія життєвого циклу товару в момент початку атаки не має значення
29. Які конкуренти - компанії, що пропонують товари і послуги, якими можна замінити Ваші
31. Свойственное товарному производству соревнования между отдельными экономическими субъектами
35. Взаємозв’язаний комплекс дій, які здійснює фірма для досягнення своїх цілей з урахуванням власного ресурсного потенціалу, а також факторів і обмежень зовнішньо середовища
39. Будь-яка діяльність або благо, яку одна сторона може запропонувати іншій. Послуга по своїй суті є невідчутною і не веде до оволодіння власністю
42. Практика и теория сбора информации о конкуренте для обеспечения своей безопасности и получения преимуществ в области экономики
43. система мгновенного получения рейтинга телевизионной передачи на основе данных, полученных с установленных в домашних телевизорах электронных устройств.

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Методология исследования
2.
Инструментальные методы исследования в товароведении
3.
Методология и методы социологического исследования (ММСИ)
4.
Методы клинического лабораторного исследования (МКЛИ)
5.
Менеджмент (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По маркетингу - Маркетинговые коммуникации
2.
По маркетингу - Маркетинговые исследования
3.
По менеджменту - Маркетинговий менеджмент (укр.)
4.
По менеджменту - Податковий менеджмент (укр.)
5.
По менеджменту - Ризик-менеджмент (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы