Кросcворд по предмету Юридична деонтологiя (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 29 слов, смогли построить на 28 слов
Кросcворд по предмету Юридична деонтологiя (укр.) на тему Кросcворд по предмету Юридична деонтологiя (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Державний правоохоронний орган, на який покладено здiйснення нагляду за додержанням та правильним застосуванням законiв
6. Знавець законодавства й практики його вiкористання
10. Головний законний представник обвинувачення в країнах цивiльного права з системою слiдства або в країнах загального права (англ. common law), що прийняли змагальну систему
15. Наука про умови та процеси у суспiльствi, а також їх дослiдження
18. Система юридично значущих, законодавчо регламентованих дiй та операцiй, спрямована на задоволення публiчних i приватних iнтересiв. Вона являє собою рiзновид соцiальної дiяльностi
19. Система знань про обєктивнi властивостi права i держави в їх поняттєво-юридичному розумiннi та вираженнi, про загальнi та окремi закономiрностi виникнення, розвитку та функцiонування держави i права в їх структурнiй багатоманiтностi
25. Врегульований процесуальними нормамипорядок дiяльностi компетентних державних органiв, що складається впiдготовцi, прийняттi та документальне закрiплення юридичних рiшеньзагального або iндивiдуального характеру

По вертикали
1. Наука, що вивчає мораль
2. Високий рiвень обдарованостi, природний хист людини до певного виду дiяльностi
3. Загальнообовязкове, формально-визначене правило поведiнки (зразок, масштаб, еталон), встановлене або санкцiоноване державою як регулятор суспiльних вiдносин, яке офiцiйно закрiплює мiру свободи i справедливостi вiдповiдно до суспiльних, групових та iндивiдуальних iнтересiв (волi) населення країни, забезпечується всiма заходами державного впливу, аж до примусу
4. Вчення про проблеми моралi i моральностi, роздiл етики. Термiн введений Бентамом для позначення теорiї моральностi як науки про мораль
5. Комплексна суспiльна наука, система знань про обєктивнi закономiрностi (необхiдностi) i випадковостi виникнення, розвитку i функцiонування права i держави в їхнiй структурнiй єдностi, їхнє мiсце i роль у суспiльному життi
7. Це загальнообовязкове, формально-визначене правило поведiнки (зразок, масштаб, еталон), встановлене або санкцiоноване державою як регулятор суспiльних вiдносин, яке офiцiйно закрiплює мiру свободи i справедливостi вiдповiдно до суспiльних, групових та iндивiдуальних iнтересiв (волi) населення країни, забезпечується всiма заходами державного впливу, аж до примусу
8. Людина, яка чинить суд, судить, тобто висловлює обовязкову для iнших людей думку щодо їх вчинкiв
9. Акт-волевиявлення (рiшення) уповноваженого субєкта права, що регулює суспiльнi вiдносини за допомогою встановлення (змiни, скасування, змiни сфери дiї) правових норм, а також визначення (змiни, припинення) на основi цих норм прав i обовязкiв учасникiв конкретних правовiдносин, мiри вiдповiдальностi конкретних осiб за скоєне ними правопорушення
11. Службова особа органу внутрiшнiх справ, органу безпеки, органу, що здiйснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслiдувань, уповноважена в межах компетенцiї, передбаченої Кримiнальним процесуальним кодексом України, здiйснювати досудове розслiдування кримiнальних правопорушень
12. Сукупнiсть норм системи права, що безпосередньо регулюють суспiльнi вiдносини i сукупнiсть галузей права, в яких основний акцент робиться на порядок захисту порушеного права в судових органах
13. Система неформалiзованих у виглядi правових приписiв поглядiв, уявлень, норм та оцiнок, що регулюють поведiнку людей у суспiльствi, практична реалiзацiя положень котрої забезпечується громадським осудом та iманентним iмперативом соцiалiзованого iндивiда
14. Особа, спецiально уповноважена на вчинення нотарiальних дiй, серед яких засвiдчення вiрностi копiй документiв i виписок з них, засвiдчення справжностi пiдпису на документах, засвiдчення вiрностi перекладу документiв з однiєї мови на iншу, а також деякi iншi дiї, норми яких вiдрiзняються один вiд одної в рiзних країнах
16. Сукупнiсть юридично значущих дiй, дiяльнiсть, що здiйснюється субєктами юридичної дiяльностi, та має результатом правовi наслiдки
17. Сукупнiсть соцiально-психологiчних настанов, цiнностей i зразкiв поведiнки соцiальних верств, окремих громадян, якi стосуються їх взаємодiї з полiтичною владою. Полiтична культура охоплює рiвень знань та уявлень про полiтику, емоцiйне ставлення до неї, що мотивує полiтичну поведiнку громадян
18. Це фiлософсько-правова наука про пiзнання юристом сутностi внутрiшнього iмперативу службового обовязку, який створює передумови для формування особистiсних норм його професiйної поведiнки i мотиви їхнього вибору
20. Загальне фiлософське поняття, яке вiдображає унiверсальнi властивостi i вiдношення обєктивної дiйсностi, загальнi закономiрностi розвитку всiх матерiальних, природних i духовних явищ
21. Обєктивно властивi праву вiдправнi начала, незаперечнi вимоги (позитивнi зобовязання), якi ставляться до учасникiв суспiльних вiдносин iз метою гармонiчного поєднання iндивiдуальних, групових i громадських iнтересiв
22. Органiзацiя, субєкт права, здатний вiд свого iменi набувати майнових i особистих немайнових прав i нести обовязки та самостiйно брати участь у правовiдносинах, бути позивачем та вiдповiдачем у судi
23. Розяснення
24. Система субєктивних образiв реальностi, внутрiшнiй свiт людини, що має свої закони становлення i функцiонування
25. Складова частина духовної культури правника, система

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Анестезiологiя (укр.)
2.
Економетрика (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Географiя (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы