Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) по темам "Державний борг та державний кредит (укр.)", "Бюджет i бюджетна система (укр.)", "Фiнансовi термiни (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 44 слов
Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) по темам Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) по темам
 
По горизонтали
1. Крiм загальнодержавного бюджету iснують … бюджети
4. Яка змiна доходностi позики в перiод її дiї
6. Суб’єкти фiнансового ринку, якi надають позичку в тимчасове користування пiд певний процент
7. Доходи, отриманi суб’єктами господарювання за корпоративним правом у виглядi частки прибутку юридичної особи
10. Орган виконавчої влади, що розробляє стратегiю щодо внутрiшнiх i зовнiшнiх запозичень держави, погашення та обслуговування державного боргу
11. Спецiальний дозвiл юридичнiй особi уповноваженим на це державним органом здiйснювати конкретнi, обумовленi законом, господарськi операцiї, включаючи зовнiшньоекономiчнi
12. Документ, в якому встановлюється розподiл доходiв та фiнансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштiв за певними перiодами року вiдповiдно до бюджетної класифiкацiї
14. Частина в активах пiдприємства, що залишається пiсля вирахування його зобов’язань
15. Посадовi особи, або органи, що надiленi бюджетними повноваженнями
16. Пролонгацiя строкiв погашення позики
17. При якiй конверсiї кредитор може або погодитися, або вiдмовитися вiд нових умов
18. Що обслуговує формування i використання централiзованих грошових фондiв держави
19. Органiзацiя вертикальної структурної побудови бюджету за рiвнями влади
20. Сума заборгованостi держави перед кредиторами
21. 123123123
22. Один з принципiв побудови бюджетної системи
23. Установлений Нацiональним банком України курс грошової одиницi України до грошової одиницi iншої країни
26. Перевищення видаткiв над доходами в бюджетi
28. Дохiд держави вiд емiсiї грошей
29. Погашення основної заборгованостi й процентiв за рахунок коштiв, отримують вiд розмiщення нових позик – це…
30. Орган, що веде облiк касового виконання державних i мiсцевих бюджетiв та складає звiт про їхнє виконання – державне … .
31. Сутнiсть якої функцiї державного кредиту виявляється в тому, що, вступаючи в кредитнi вiдносини, держава впливає на стан грошового обiгу, рiвень процентних ставок на ринку грошей i капiталiв, на виробництво i зайнятiсть
33. За якою позикою дохiд виплачується у виглядi позикового вiдсотка
34. Яка вiдбувається змiна строкiв дiї позики в сторону збiльшення
35. Одна з форм забезпечення боргових зобов’язань, яка передбачає передачу кредиторовi майнових чи iнших цiнностей позичальника. Предметом застави може бути як рухоме, так i нерухоме майно
36. При якiй конверсiї власник державного цiнного папера може вибирати: або погодитися з новими умовами, або погасити папiр
37. Вид допомоги у грошовiй або натуральнiй формi, що надається iз коштiв державного чи мiсцевого бюджетiв. Може видiлятись юридичним та фiзичним особам i має форму фiнансової допомоги чи вiдшкодування втрат доходiв (житловi субсидiї в Українi малозабезпеченим громадянам на оплату житлово-комунальних послуг). У країнах з розвинутою ринковою економiкою поширенi субсидiї виробникам сiльськогосподарської продукцiї на вiдшкодування втрат доходiв у зв’язку з пiдтриманням доступного рiвня цiн на продукти
38. Рух грошей при виконаннi ними своїх функцiй за допомогою обiгу готiвки та безготiвкових розрахункiв
39. Кошти, що спрямовуються на здiйснення програм та заходiв, передбачених вiдповiдним бюджетом, за винятком коштiв на погашення основної суми боргу, надання кредитiв iз бюджету та повернення надмiру сплачених до бюджету сум
40. Доходи, отриманi вiд операцiй з борговими вимогами i зобов’язаннями, зокрема векселями, облiгацiями, бонами та iншими платiжними документами, включно з операцiями з державними скарбничими зобов’язаннями, а також будь-якими доходами, отриманими платником податку вiд надання коштiв та матерiальних цiнностей у кредит та нарахування у виглядi премiй чи виграшiв або вiдсоткiв вiд суми заборгованостi
41. Система безготiвкових розрахункiв за товари, цiннi папери та послуги. Ґрунтується нi врахуваннi взаємних вимог i зобов’язань

По вертикали
2. Продаж товарiв iноземним суб’єктам господарської дiяльностi та вивезення товарiв через митний кордон України, включаючи реекспорт товарiв, крiм передачi майна суб’єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi, iноземному суб’єктовi господарської дiяльностi за кордоном як натуральної частки участi у формуваннi статутного капiталу при спiльнiй господарськiй дiяльностi. При цьому термiн «реекспорт» (реекспорт товарiв) означає продаж iноземним суб’єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi та вивезення за межi У
3. Учасник бюджетного процесу, що пiдписує закони або накладає на них вето
5. Цiльовий мiжбюджетний трансферт, призначений на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який її надав. Рiзновид цiльових субсидiй, якi передбачають спiльну участь отримувача i бюджету у фiнансуваннi певних витрат
8. Будь-яка господарська операцiя суб’єкта пiдприємницької дiяльностi, що передбачає надання коштiв у позичку на визначений строк та пiд визначенi вiдсотки з поверненням основної суми заборгованостi та нарахованих вiдсоткiв у грошовiй формi або iнших формах забезпечення заборгованостi, включаючи матерiальнi цiнностi та нематерiальнi активи, наданi в заставу
9. Час, який в Українi триває з 1 сiчня по 31 грудня
13. Безвiдплатна, безповоротна допомога з бюджету вищого рiвня бюджету нижчого, яка не має цiльового характеру та надається у випадку перевищення видаткiв над доходами.
19. Регламентований законодавством порядок складання, розвитку, затвердження та виконання бюджетiв
24. Фiзична або юридична особа, яка страхує своє майно чи укладає зi страховою органiзацiєю договiр особистого страхування та сплачує страховi внески
25. Зниження офiцiйного курсу нацiональної валюти щодо валют iнших країн
27. Сукупнiсть форм i методiв формування, розподiлу й використання централiзованих i децентралiзованих грошових фондiв з метою виконання функцiй i завдань держави, пiдприємств i населення iз забезпечення умов розширеного вiдтворення, задоволення соцiальних та iнших потреб суспiльства
32. Домовленiсть мiж позичальником i кредитором щодо замiни зобовязання по певному фiнансовому кредиту iншим зобовязанням
33. Держава виступає _ майна
40. Вид цiнного папера, письмове боргове зобов’язання визначеної форми, яке надiляє його власника (векселеутримувача) безумовним правом вимагати з боржника (векселедавця) сплатити в певний термiн зазначену суму грошей. Вирiзняють простий i переказний (трата) векселi. Простий вексель виписує боржник, а переказний застосовується при кредитуваннi зовнiшньої торгiвлi кредитором

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Банкiвська система (укр.)
2.
Податкова система (укр.)
3.
Грошi та кредит (укр.)
4.
Деньги, кредит, банки (ДКБ) (укр.)
5.
Бюджет

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Державний борг та державний кредит (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Державний та мунiципальний кредит (укр.)
3.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовi термiни (укр.)
4.
По бюджету - Бюджетна система (укр.)
5.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Управлiння рухом акцiй на первинних i вторинних ринках. Депозитарна система та фiнансовi посередники в корпоративному управлiннi (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы