Кросcворд по бюджету на тему "Бюджетна система (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 24 слов
Кросcворд по бюджету на тему Кросcворд по бюджету на тему
 
По горизонтали
1. Вiн пiдписує i оприлюднює схвалений закон про бюджет
4. Чим виступає бюджет як основний фiнансовий план
5. Науково обґрунтований процес виз­начення джерел формування i напрямкiв використання бюджетних фiнансових ресурсiв для забезпечення пропорцiйного й динамiчного соцiально-економiчного розвитку суспiльства – це …
6. Перiод вiд початку складання бюджету до затвердження називається бюджетний
8. Розподiл бюджету на загальний i спецiальний фонд, а також їх складовi здiйснюється Законом України про Державний бюджет та Бюджетним …
10. Як називається один з принципiв бюджетного планування, що характеризує незмiннiсть фiнансових показникiв
11. Бюджетне … - це будь-яке здiйснене вiдповiдно до бюджетного асигнування розмiщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здiйснення iнших аналогiчних операцiй протягом бюджетного перiоду, згiдно з якими необхiдно здiйснити платежi протягом цього ж перiоду або у майбутньому
12. Одна iз частин бюджету як основного фiнансового плану називається
13. Тривалий курс бюджетної полiтики розрахований на перспективу, що передбачає вирiшення глобальнiх завдань
14. Органiзацiя вертикальної структурної побудови бюджету за рiвнями влади
15. Метод планування у якому за основу беруться нормативи, якi регламентують види надходжень i видаткiв
16. Складова частина бюджету
17. . … україни включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республiки Крим та зведених бюджетiв областей, мiст Києва та Севастополя
19. Перша … бюджетного процесу: складання проекту бюджету
20. Бюджет адмiнiстративно-територiальної одиницi називається …
21. Перевищення доходiв над видатками бюджету називається …

По вертикали
2. Документ, в якому визначаються порядок i термiни складання, розгляду i затвердження бюджету, а також органiзацiя його виконання
3. Як називається пiдхiд до визначення основних параметрiв соцiально-економiчного розвитку, який тiсно пов’язаний iз фiнансовими можливостями держави
7. Третя стадiя бюджетного циклу
9. Бюджетне … – це будь-яке асигнування, розмiщення замовлення, укладення договору, придбання товару чи послуги протягом бюджетного перiоду
12. … – це безоплатна, безповоротна допомога з бюджету вищого рiвня бюджету нижчого, яка не має цiльового характеру та надається у випадку перевищення видаткiв над доходами
13. Вiдповiдно до бку, …в Українi триває з 1 сiчня по 31 грудня
18. Як називається метод бюджетного планування, коли досягається рiвнiсть мiж доходами i видатками бюджету кожної ланки бюджетної системи та узгоджуються фiнансовi ресурси з їх потребою
21. Через скiльки днiв закон про бюджет пiдлягає офiцiйному опублiкуванню

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Банкiвська система (укр.)
2.
Податкова система (укр.)
3.
Налоговая система
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Економiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Бюджет i бюджетна система (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Бюджетна полiтика України (укр.)
3.
По информатике - Операцiйна система (укр.)
4.
По предмету Iнформатика (укр.) - Операцiйна система (укр.)
5.
По предмету Анатомiя (укр.) - Сечовидiльна система (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы