Кросcворд по предмету Страхування (укр.) на тему "Страховi послуги (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 21 слов
Кросcворд по предмету Страхування (укр.) на тему Кросcворд по предмету Страхування (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Вид страхування, за якого страхувальником виступає кредитор
5. Страховi брокери чи агенти
6. Страхова органiзацiя, яка приймає об’єкти на перестрахування
7. Особа, здоровя якої виступає обєктом страхування
8. Витрати, повязанi з готiвковим обiгом страхових премiй
9. це об'єктивний показник страхової компанiї поточного фiнансового стану шляхом його прогнозування в осяжному майбутньому
11. Страховик, що приймає ризик
12. Плата за страховку за договорами страхування життя в срср
13. Спецiалiст з розрахункiв аварiв та розподiлу збиткiв
14. Встановлює причини настання страхового випадку
17. Перехiд до страховика на пiдставi вiдповiдного акту права вимоги, яке страхувальник має щодо особи, винної у збитках
18. Юридична або фiзична особа, яка здiйснює довготермiнове вкладення капiталу в певну справу з метою отримання прибутку
19. Один iз видiв страхування життя
20. Страхування майна вiдноситься до … виду страхування

По вертикали
1. Елемент страхового ринку, до якого вiдносять страхувальникiв, страховикiв та посередникiв
2. Частина страхового тарифу, що призначена для формування ресурсiв страховика, спрямовуваних на виплату страхових вiдшкодувань i страхових сум
4. Формування, розмiщення та управлiння страховими резервами
10. Сума аквiзацiйних, iнкасацiйних, лiквiдацiйних витрат та страхових виплат являють собою … витрати
15. Право продавати й купувати акцiї за визначеною цiною
16. Страховик або посередник (брокер, агент), який не є членом страхових об’єднань (асоцiацiй) i не дотримується у своїй дiяльностi тарифних та iнших угод, тобто виступає як конкурент зазначених об’єднань
17. Страхова компанiя

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фiнанси (укр.)
2.
Бiологiя (укр.)
3.
Журналiстика (укр.)
4.
Землеустрiй (укр.)
5.
Екологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Страхування (укр.) - Страховi послуги у сферi фiнансово-кредитних ризикiв (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Українська лiтература (укр.) - Театр (укр.)
4.
По предмету Полiтична економiя (укр.) - Домогосподарство (укр.)
5.
По предмету Трудове право (укр.) - Праця (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы