Кросcворд по предмету Кримінальний процес (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 21 слов
Кросcворд по предмету Кримінальний процес (укр.) на тему Кросcворд по предмету Кримінальний процес (укр.) на тему
 
По горизонтали
2. Форма досудового розслiдування, в якiй здiйснюється розслiдування злочинiв
5. Це процес вiдновлення ранiше порушених чи втрачених якостей особистостi
6. Розумова i практична дiяльнiсть компетентних учасникiв процесуальних вiдносин, що полягає у збираннi, перевiрцi та оцiнцi доказiв з метою встановлення обставин, що мають значення для правильного вирiшення справи
7. У кримiнальному провадженнi є обвинувачений, виправдувальний вирок суду щодо якого набрав законної сили
9. Це слiдча дiя, що полягає у вилученнi або витребуваннi в якоїсь особи або установи (пiдприємства) певних предметiв i документiв, якi мають значення для справи
10. У кримiнальному провадженнi може бути фiзична особа, якiй кримiнальним правопорушенням завдано моральної, фiзичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якiй кримiнальним правопорушенням завдано майнової шкоди
12. Це вiдомостi, якi надаються в уснiй або письмовiй формi пiд час допиту пiдозрюваним, обвинуваченим, свiдком, потерпiлим, експертом щодо вiдомих їм обставин у кримiнальному провадженнi, що мають значення для цього кримiнального провадження
14. Це проваджуване в передбаченiй законом формi компетентними особами, яких називають експертами (вiд лат. слова - досвiдчений), за зверненням сторони кримiнального провадження, чи на пiдставi постанови слiдчого, прокурора або ухвалою слiдчого суддi чи суду, фахове дослiдження рiзних обєктiв, явищ i процесiв, якi мiстять доказову iнформацiю, з використанням спецiальних знань, спрямоване на зясовування обставин, якi мають значення для розвязання завдань кримiнального процесу
15. Службова особа органу внутрiшнiх справ, органу безпеки, органу, що здiйснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслiдувань, пiдроздiлу детективiв, пiдроздiлу внутрiшнього контролю Нацiонального антикорупцiйного бюро України, уповноважена в межах компетенцiї, передбаченої цим Кодексом, здiйснювати досудове розслiдування кримiнальних правопорушень
16. Це незацiкавлена в справi особа, яка володiє науковими, технiчними або iншими спецiальними знаннями, має право вiдповiдно до Закону України Про судову експертизу на проведення експертизи i якiй доручено провести дослiдження обєктiв, явищ i процесiв, що мiстять вiдомостi про обставини вчинення кримiнального правопорушення, та дати висновок з питань, якi виникають пiд час кримiнального провадження i стосуються сфери її знань
17. Подання прокурора, скарга учасника судового розгляду та iнших осiб, iнтересiв яких стосується рiшення суду, про перегляд справи в апеляцiйному порядку
19. Це фактичнi данi, отриманi у передбаченому кпк порядку, на пiдставi яких слiдчий, прокурор, слiдчий суддя i суд встановлюють наявнiсть чи вiдсутнiсть фактiв та обставин, що мають значення для кримiнального провадження та пiдлягають доказуванню
21. З боку обвинувачення: слiдчий, керiвник органу досудового розслiдування, прокурор, а також потерпiлий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом

По вертикали
1. Форма досудового розслiдування, в якiй здiйснюється розслiдування кримiнальних проступкiв
3. Професiйний суддя, який головує при колегiальному судовому розглядi або здiйснює його одноособово
4. Малолiтня особа, а також дитина у вiцi вiд чотирнадцяти до вiсiмнадцяти рокiв
8. Це особа, що має необхiднi спецiальнi знання i яку залучають у разi потреби до участi у провадженнi окремих процесуальних дiй
11. Покарання, що Здiйснюється актом верховної влади стосовно визначеної категорiї осiб
13. Дитина до досягнення нею чотирнадцяти рокiв
18. Особа, яка обiймає посаду, передбачену статтею 17 закону України Про прокуратуру, та дiє у межах своїх повноважень
20. Це закрiпленi в правових нормах вихiднi положення, що вiдбивають панiвнi в державi полiтичнi та правовi iдеї щодо завдань i способу здiйснення судочинства в кримiнальних справах, якi визначають спрямованiсть i побудову кримiнального процесу в цiлому, форму i змiст його стадiй та iнститутiв, порушення яких тягне скасування вироку та iнших рiшень у справi

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Ковальство (укр.)
3.
Хiмiя (укр.)
4.
Пiдприємство (укр.)
5.
Бiотехнологiї (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы