Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) по темам "Основи безпеки працi у галузi (укр.)", "Змист та поняття охороны праци (укр.)", "Засоби захисту (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 40 слов, смогли построить на 38 слов
Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) по темам Кросcворд по предмету Охорона працi (укр.) по темам
 
По горизонтали
2. Фiзичнi роботи, повязаннi з постiйним перенесенням важких предметiв
4. Колiр заборони
7. Засiб для захисту рук вiд бруду
13. Умови працi, за яких зберiгаєтьсяздоровя працюючих
14. Пристрiй для вимiрювання швидкостi руху повiтря
15. Знаки призначенi для попередження про можливу небезпеку
17. Умови працi, за яких параметри факторiв виробничого середовища не перевищують встановлених нормативiв
19. Проводиться перед початком роботи?
21. Передбасяе штраф, виробнi роботи та позбавлення волi?
25. Засiб захисту органiв дихання в запилених примiщеннях
27. Засiб захисту очей при зварюваннi
29. Сповiшяють про небезпечного режиму пiд час роботи?
30. Засiб захисту при роботi на висотi
32. Надзвичайна ситуацiя на виробництвi
33. Вiдсутнiсть неприпустимого ризику
34. Зазiб захисту голови

По вертикали
1. Засiб захисту очей
2. Знаки призначенi для зазначення мiсцезнаходження рiзних обєктiв i пристроїв
3. Колiр безпеки
5. Умови працi, якi характеризуються наявнiстю факторiв виробничого середовища i трудового процесу, рiвнi яких перевищують гiгiєнiчнi нормативи
6. Проводиться за програмою,розроблной охоронi праци з ухороною особлiвостi вiробнiцтва?
8. Засiб колективного захисту в електроустановках
9. Пристрiй для замiрiв вологостi
10. Знаки призначенi для дозволу вiдповiдних дiй працюючих тiльки пiсля виконання конкретних вимог безпеки
11. Зона у якiй можлива дiя на працюючих небезпечного i(або) шкiдливого виробничого фактору
12. Передбачяє звiльнення з роботи або догану?
15. Фактори дiї на людину фiзичних та нервово-психiчних перевантажень
16. Здатнiсть людини до працi
18. Фактори дiї на людину бiологiчних обєктiв, вплив яких на працюючих призводить до травми або захворювання
20. Колiр попередження
22. Засiб захисту голови
23. Конроль за виконання законодавства про охорону?
24. Засiб захисту органiв дихання
26. Фактори дiї на людину їдких, токсичних та подразнюючих речовин
27. Створення на кожному робочому мiсцi безпечнi умови?
28. Вказiвка небезпеки?
30. Зона, в якiй знаходяться робочi мiсця
31. Фiзичнi роботи, що проводяться сидячi i супроводжуються незначним фiзичним напруженням

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Технологiчне обладнання галузi (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Охорона працi (укр.) - Змист та поняття охороны праци (укр.)
2.
По предмету Охорона працi (укр.) - Основи безпеки працi у галузi (укр.)
3.
По предмету Правознавство (укр.) - Правовi основи цивiльної безпеки (укр.)
4.
По предмету Охорона працi (укр.) - Основи технiки безпеки i електробезпека (укр.)
5.
По предмету Педагогiка (укр.) - Поняття про методи,прийоми та засоби навчання (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы