Кросcворд по предмету Господарський процес (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 15 слов, смогли построить на 13 слов
Кросcворд по предмету Господарський процес (укр.) на тему Кросcворд по предмету Господарський процес (укр.) на тему
 
По горизонтали
4. Iнiцiатор провадження
5. У разi смертi або оголошення фiзичної особи померлою, припинення дiяльностi субєкта господарювання шляхом реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiлу, перетворення), замiни кредитора чи боржника в зобовязаннi, а також в iнших випадках замiни особи у вiдносинах, щодо яких виник спiр, господарський суд залучає до участi у справi
6. Сторона процесу
8. Судове рiшення приймається бiльшiстю голосiв суддiв, якщо спiр вирiшується …
9. Справи юридичних осiб в господарському судi ведуть їх органи, що дiють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, через свого …
10. Досудова вимога
11. Сторони, прокурор, третi особи, особи, якi не брали участi у справi, але щодо яких суд вирiшив питання про їх права та обовязки, мають право подати … скаргу
13. … доказами є предмети, що своїми властивостями свiдчать про обставини, якi мають значення для правильного вирiшення спору

По вертикали
1. Документ у якому фiксуються хiд та результати процесуальних дiй
2. Фактичнi даннi
3. Може стосуватися лише прав i обовязкiв сторiн щодо предмету позову
7. Для розяснення питань, що виникають при вирiшеннi господарського спору i потребують спецiальних знань, господарський суд призначає судову …
12. Рамки процесуальних дiй

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Этика (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Психодiагностика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы