Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) по темам "Предмет регулювання господарського права (укр.)", "Суб'єкти господарювання: загальна характеристика. Органiзацiйно-правовi форми господарських товариств. (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 21 слов, смогли построить на 20 слов
Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) по темам Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) по темам
 
По горизонтали
2. Сукупнiсть процедур iз включення цiнних паперiв до реєстру органiзацiї торгiвлi
5. Учасники командиткого товариства, якi не беруть участь в управлiннi спавами товариства
10. Письмове свiдоцтво банку про депо нування грошових коштiв, яке засвiдчує право вкладника на одержання пiсля закiнчення встановленого строку депозиту i процентiв по ньому
12. Акцiя в якiй зазначається особа її володiльця
13. Частина чистого прибутку акцiонерного товариства, що виплачується акцiонеру з розрахунку на одну належну йому акцiю певного типу або класу
17. Акцiя що надає володiльцю переважне право на отримання дивiдендiв
18. Коричневе i пухнасте
19. Облiгацiї внутрiшнiх та зовнiшнiх дер жавних позик, мiсцевих позик, пiдприємств, казначейськi зобов’язан ня України, ощаднi сертифiкати, векселi, заставнi, iпотечнi цiннi папе ри (iпотечнi облiгацiї та iпотечнi сертифiкати)

По вертикали
1. Ат що може здiйснювати публiчне i приватне розмiщення акцiй
3. Капiтал що становить суму вкладiв засновникiв та учасникiв господарського товаритсва
4. Засвiдчує внесення його власником грошових коштiв i пiдтверджує зобов’язання вiдшкодувати йому номiна льну вартiсть цього цiнного паперу в передбачений у ньому строк з ви платою фiксованого процента (якщо iнше не передбачено умовами ви пуску)
6. Товаророзпорядчий документ, який пiдтверджує наявнiсть i змiст договору морського перевезення вантажу
7. Борговий цiнний папiр, який засвiдчує безумовне право його власника на отримання вiд боржника виконання за основ ним зобов’язанням, за умови, що воно пiдлягає виконанню в грошовiй формi, а в разi невиконання основного зобов’язання — право звернути стягнення на предмет iпотеки
8. Система нормативних актiв, основними джерелами яких є закони, пiдзаконнi акти, а також судовий прецедент
9. Самостiйна, iнiцiатива, систематична, на власний ризик дiяльнiсть iз виробництва продукцiї, виконання робiт, надання послуг та заняття торгiвлею з метою одержання прибутку
11. Коносамент, складськi свiдоцтва
13. Чия пiдтримка важлива для пiдприємств в умовах побудови ринкової економiки
14. Сукупнiсть дiй емiтента, що провадяться в установленiй законодавством послiдовностi i спрямованi на розмiщення емiсiйних цiнних паперiв серед їх перших власникiв
15. Товариства створенi на засадах угоди юридичними особами i громадянами шляхом обэднання їх майна та пiдприємницької дiяльностi
16. Субєкт пiдприємницької дiяльностi

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Судочинство в господарських судах (укр.)
2.
Нормативно-правове регулювання (укр.)
3.
Теория страни и права (укр.)
4.
Теорiя держави i права (укр.)
5.
Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Господарське право (укр.) - Суб'єкти господарювання: загальна характеристика. Органiзацiйно-правовi форми господарських товариств. (укр.)
2.
По предмету Аграрне право (укр.) - Суб'єкти аграрного права (укр.)
3.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Приватнi особи – суб’єкти адмiнiстративного права (укр.)
4.
По предмету Конфлiктологiя (укр.) - Суб'єкти (укр.)
5.
По предмету Господарське законодавство (укр.) - Державна реєстарцiя суб'єктiв господарювання (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы