Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему "Грошовий ринок (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 16 слов
Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему
 
По горизонтали
1. Ринок цiнних паперiв – де вiдбувається купiвля-продаж (обiг) цiнних паперiв, випущених ранiше
5. Ринок на якому купуються грошовi кошти на тривалий час - ринок …
6. Ринок ... капiталу охоплює вiдносини акумулювання й купiвлi-продажу середньострокових i довготермiнових кредитiв i фiнансових активiв строком використання понад один рiк, якi обмiнюються за альтернативною вартiстю, що вимiрюється нормою позикового вiдсотку
8. Норма доходу, яку виплачують банки своїм клiєнтам за їхнiми депозитами-це … вiдсоток
10. Картка,що видається органiзацiї, яка на основi такої картки може видати iндивiдуальнi картки вибраним особам (керiвникам або просто цiнним спiвробiтникам), їм вiдкриваються персональнi рахунки, «привязанi» до корпоративного карткового рахунку
11. Взаємозвязок мiж грошовою базою та грошовою масою характеризує грошовий …
12. Господарська операцiя, яка передбачає придбання основних фондiв, нематерiальних активiв, корпоративних прав та цiнних паперiв в обмiн на кошти або майно
15. Головнi учасники ринку грошей , якi постiйно або змiнно можуть виступати в якостi продавцiв, покупцiв або посередникiв
16. Купiвля векселiв, казначейских векселiв та облiгацiй по цiнi нижче за номiнальну

По вертикали
2. … вiдсоток є нормою доходу, яку Центральний банк стягує iз комерцiйних банкiв за позики, виданi пiд заставу комерцiйних векселiв
3. Особливим рiзновидом переказного векселя
4. Ринок, на якому вiдбувається купiвля та продаж: цiнних паперiв (короткострокових зобовязань держави) центральним банком
7. Частина ринку позикових капiталiв, де здiйснюються переважно короткостроковi (вiд одного дня до одно­го року) депозитно-позиковi операцiї, що обслуговують головним чином рух оборотного капiталу фiрм, короткострокових ресурсiв банкiв, установ, держави i приватних осiб
9. Безумовний письмовий наказ, адресований одною особою (векселедавцем) iншiй особi (платнику) i пiдписаний особою, яка видала вексель, про виплату на вимогу або на визначену дату суми грошей третьому учаснику (одержувачу), за його наказом або предявнику - це ... вексель
13. Ринок на якому здiйснюється перемiщення позичкового капiталу, який приводиться в рух за допомогою фондових цiнностей
14. Ринок, на якому грошi однiєї країни використовують для купiвлi грошей iншої країни

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Ринок (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Грошовий потiк (укр.)
2.
По предмету Экономика (укр.) - Ринок (укр.)
3.
По предмету Макроекономiка (укр.) - Ринок працi (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовий ринок (укр.)
5.
По предмету Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП) - Iпотечний ринок (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы