Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) по темам "Грошовий ринок (укр.)", "Кредит та кредитнi вiдносини (укр.)", "Види, форми i функцiї грошей (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 35 слов, смогли построить на 30 слов
Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) по темам Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) по темам
 
По горизонтали
4. Ринок фiнансових засобiв у готiвковiй та безготiвковiй формах
5. Ця система- це державно-правова форма органiзцацiї валютних вiдносин
7. Яку назву мають посередники в операцiях з продажу грошей, такi як банки, фiнансовi компанiї, страховi компанiї, пенсiйнi фонди, тощо
13. Ринок на якому здiйснюється перемiщення позичкового капiталу, який приводиться в рух за допомогою фондових цiнностей
15. Концепцiя, за якої грошi видiляють iз загальної товарної маси, оскiльки вони найпридатнiшi для виконання функцiональної ролi грошового товару
18. Номiнальна ставка, скоригована на рiвень iнфляцiї
24. Одна з функцiй процента
28. Обєктом оперування на ринку виступають не самi грошi, а право на тимчасове їх використання на умовах зворотностi, строковостi та … позик
30. Як називаються операцiї, повязанi з формуванням банкiвських ресурсiв

По вертикали
1. Купiвля векселiв, казначейских векселiв та облiгацiй по цiнi нижче за номiнальну
2. Сторона, що передає вартiсть угрошовiй або натуральнiй формi iншому субєктовi ринку на засадах поверненостi, строковостi й платностi
3. Ринок, на якому грошi однiєї країни використовують для купiвлi грошей iншої країни
6. Стандартизованi чеки, якi випускаються банками - членами мiжнародної органiзацiї єврочекiв i якi супроводжуються спецiальною гарантiйною карткою. Цей вид платiжних документiв виник наприкiнцi 60-х рокiв, коли ряд великих європейських банкiв надали своїм клiєнтам право виписувати чеки пiд час поїздок за кордон i отримувати за ними грошi у вiддiленнях зарубiжних банкiв-кореспондентiв з предявленням гарантiйної картки
8. Зобовязання, за якими продавцю грошей надають право участi в управлiннi грошима, якi вiн продав
9. Господарська операцiя, яка передбачає придбання основних фондiв, нематерiальних активiв, корпоративних прав та цiнних паперiв в обмiн на кошти або майно
10. Частина ринку позикових капiталiв, де здiйснюються переважно короткостроковi (вiд одного дня до одно­го року) депозитно-позиковi операцiї, що обслуговують головним чином рух оборотного капiталу фiрм, короткострокових ресурсiв банкiв, установ, держави i приватних осiб
11. Сукупнiсть усiх грошових ресурсiв країни, що постiйно пе­ремiщуються (розподiляються та перерозподiляються) пiд впли­вом попиту та пропозицiї з боку рiзних суб'єктiв економiки … ринок.
12. Кредит, який не має цiльового призначення i може використовуватися позичальником на будь-якi цiлi
14. Цiнний папiр. один з головних джерел фiнансування дефiциту державного бюджету, для бiльшостi розвинених країн
16. Як називається кредит, що пов’язаний з рухом векселiв i являє собою купiвлю комерцiйним банком векселя з подальшим одержанням за ним суми вексельного боргу
17. Норма доходу, яку виплачують банки своїм клiєнтам по їх депозитах
19. юридична особа, створена вiдповiдно до Закону України "Про недержавне пенсiйне забезпечення" (далi - Закон), яка має статус неприбуткової органiзацiї (непiдприємницького товариства), функцiонує та провадить дiяльнiсть виключно з метою накопичення пенсiйних внескiв на користь учасникiв пенсiйного фонду з подальшим управлiнням пенсiйними активами, а також здiйснює пенсiйнi виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному законами України порядку.
20. Норма доходу, яку стягує банк з позичальникiв за користування позиченими їм коштами
21. Спосiб нарахування процентiв
22. Функцiя, в якiй грошi забезпечують вираження i вимiрювання вартостi товарiв, надаючи їй форму цiни
23. Iнфляцiя, що супроводжується стагнацiєю виробництва й одночасно зростанням рiвня цiн i безробiття
25. Новi учасники ринку грошового ринку
26. Цiною товару, що продається i купується на ринку є … процент
27. Як називається метод кредитування, за якого банк у межах узгодженого лiмiту здiйснює платежi за клiєнта на суму, що перевищує залишок коштiв на його поточному рахунку?
29. Кредит який надається тiльки в нацiональнiй валютi фiзичним особам – резидентам на придбання споживчих товарiв i послуг, i який погашується поступово

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Ринок (укр.)
2.
Фiнансовий ринок (укр.)
3.
Фiнанси, грошi та кредит (укр.)
4.
Финансы и кредит
5.
Деньги, кредит, банки (ДКБ)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит та кредитнi вiдносини (укр.)
2.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Суть i функцiї грошей (укр.)
3.
По предмету Фiнансовий ринок (укр.) - Грошовий ринок (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Грошовий ринок (укр.)
5.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Грошовий потiк (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы