Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему "10 клас (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 16 слов
Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему
 
По горизонтали
6. Основний Закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесiї Верховної Ради України 2-го скликання
10. Форма правлiння, за якої повноваження верховної влади здiйснюють виборнi органи, якi обираються населенням на вiдповiдний термiн
11. Основний Закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року
14. Географiчно окреслена територiя на земнiй кулi, що має певнi кордони та вiдрiзняється вiд подiбних утворень сукупнiстю етнiчних, культурних, iсторичних, економiчних та полiтичних особливостей
15. Нормативний акт вищої юридичної сили, що видається законодавчим органом i регулює найважливiшi суспiльнi вiдносини в державi

По вертикали
1. Важлива форма безпосередньої демократiї, що полягає в проведеннi голосування, шляхом якого приймаються рiшення з будь-яких питань
2. Суверенне полiтичне утворення з визначеною територiєю, господарством i полiтичною владою
3. Повне або часткове звiльнення засудженного вiд покарання. В Українi помилування здiйснюється Президентом держави
4. Примусове, безоплатне вилучення у власнiсть держави всього або частини майна, що є особистою власнiстю засудженого
5. Стратегiчний пiдхiд української держави до вiдносин з iноземними державами, спiвпрацi з мiжнародними органiзацiями, просування своїх нацiональних iнтересiв та захисту прав своїх громадян та української дiаспори за кордоном
7. Галузь права, що являє собою сукупнiсть юридичних норм, якi закрiплюють основи норм права, основнi права, свободи, обовязки, форму правлiння i форму державного устрою, органiзацiю, спосiб i процедуру формування, концепцiю i порядок дiяльностi органiв державної влади, мiсцевого самоврядування та iнституту виборiв
8. Будь-яке правопорушення, тобто вчинення дiї, що суперечить закону
9. Найвищий виборний (повнiстю або частково) орган державної законодавчої влади, в якому здiйснюється представництво основнихполiтично активних груп населення країни
10. Поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що iснував на момент вчинення дiї, якою заподiяно шкоди, тобто повернення або вiдновлення матерiальних цiнностей у натурi - тих самих, або подiбних, або речей такої самої вартостi
12. Звернення зi скаргою до державних органiв i органiв обєднань громадян з приводу незаконностi чи необгррунтованостi рiшень i дiй службових осiб
13. Здатнiсть, право i можливiсть пiдкоряти своїй волi iнших

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бiологiя (укр.) - 6 клас (укр.)
2.
По предмету Зарубiжна лiтература (укр.) - Реалiзм 9 клас (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы