Кросcворд по предмету Операцiйний менеджмент (укр.) на тему "Органiзацiя потокового виробництва (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 10 слов, смогли построить на 10 слов
Кросcворд по предмету Операцiйний менеджмент (укр.) на тему Кросcворд по предмету Операцiйний менеджмент (укр.) на тему
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
4. Принцип органiзацiї, що означає забезпечення найкоротшого iнтервалу мiж окремими етапами виробничого про­цесу з метою скорочення загальних часових витрат на виробництво й надання послуг
6. Приницп, що передбачає економiю часу, найефективнiше використання обладнання, засобiв працi й робочої сили

По вертикали
1. Середня розрахункова кiлькiсть предме­тiв працi, яка запускається в потiк або випускається з потоку за оди­ницю часу
2. Середнiй розрахунковий вiдрiзок часу, протягом якого в потiк запускається одиниця предмета працi, яка називається однократним випуском
3. Який вид руху предметiв працi має максимальний час складання i, як наслiдок, найвищу собiвартiсть
5. Лiнiя, що органiзовується для випуску (ремонту) будь-якого одного виробу
6. Лiнiя, що являює собою групу робочих мiсць, розташованих за ходом технологiчного процесу
7. Метод органiзацiї вироб­ництва, який ґрунтується на використаннi потокових лiнiй.(… виробництво)
8. Показник, який характеризує сталiсть (стiйкiсть) витрат часу на обробку однiєї i тiєї ж кiлькостi предметiв працi за операцiями, або стiйкiсть iнтервалiв часу мiж запусками в потоцi або його частинах протягом змiни
9. Заходи, якi направленi на досягнення рiвностi або кратностi трива­лостi операцiй, якi виконуються на потокових лiнiях, розрахунковому такту потокової лiнiї. (технологiчна … )

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Органiзацiя виробництва (укр.)
2.
Этика (укр.)
3.
Психодiагностика (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Мiкроекономiка (укр.) - Витрати виробництва (укр.)
2.
По предмету Iнвестування (укр.) - Iнвестицiйнi засоби виробництва (укр.)
3.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Витрати виробництва, собiвартiсть продукцiї та цiноутворення на пiдприємствi (укр.)
4.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Форми суспiльного виробництва.Товар i його фактори (укр.)
5.
По менеджменту - Органiзацiя як система (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы