Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему "Види, форми i функцiї грошей (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 18 слов
Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему
 
По горизонтали
6. Iменний платiжно-розрахунковий документ, який видають банки або торговельнi фiрми своїм клiєнтам для оплати необхiдних для них товарiв i послуг, придбаних укредит
9. Концепцiя, за якої грошi виникли як наслiдок певної рацiональної угоди мiж людьми через необхiднiсть видiлення спецiального iнструменту для обслуговування сфери товарного обiгу
10. Грошовий вираз вартостi, кiлькостi грошей, що сплачується або одержується за одиницю товару або послуги
13. Форма вартостi, що характеризується тим, що всi товари постiйно виражають свою вартiсть тiльки в одному товарi
16. Видиме кiлькiсне спiввiдношення, в якому споживнi вартостi одного роду обмiнюються на споживнi вартостi iншого
17. Функцiя, в якiй грошi є посередником в обмiнi товарiв i забезпечують їх обiг

По вертикали
1. Здатнiсть товару задовольняти певну потребу людини
2. Функцiя, в якiй грошi обслуговують рух вартостi в мiжнародному економiчному оборотi i забезпечують реалiзацiю взаємовiдносин мiж країнами
3. Цiнний папiр, який є засобом оформлення кредиту, що надається в товарнiй формi продавцями покупцям шляхом вiдтермiнування оплати за проданi товари
4. Неповноцiннi знаки вартостi, якi виникли на основi кредитних вiдносин
5. Рiзновид грошей, якi є товаром
7. Функцiя, що повязана iз здатнiстю грошей бути засобом збереження вартостi, представником абстрактної форми багатства
8. Функцiя, в якiй грошi забезпечують вираження i вимiрювання вартостi товарiв, надаючи їй форму цiни
11. Грошовий знак, виготовлений з металу (золота, срiбла, мiдi або сплавiв) встановлених законом ваги i форми, що використовується як засiб грошового обiгу та платежу
12. Концепцiя, за якої грошi видiляють iз загальної товарної маси, оскiльки вони найпридатнiшi для виконання функцiональної ролi грошового товару
14. Готiвковi й декретивнi грошi у формi розмiнної монети, номiнальна вартiсть яких (зазначена на них i засвiдчена державою) значно вища, нiж реальна вартiсть металу, з якого вони виготовленi
15. Характерним для цiєї форми обмiну є те, що вартiсть одного товару може бути виражена в багатьох iнших товарах, а кiлькiсть випадкових пропорцiй скорочується
18. Грошовi знаки, що їх випускають в обiг центральнiемiсiйнi банки, на даний час — основний вид паперових грошей

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Суть i функцiї грошей (укр.)
2.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Основнi теорiї грошей (укр.)
3.
По предмету Фармакологiя (укр.) - Лiкарськi форми (укр.)
4.
По математике - Функцiї (укр.)
5.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Форми бухгалтерського облiку (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы