Кросcворд по предмету Iнвестування (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 23 слов
Кросcворд по предмету Iнвестування (укр.) на тему Кросcворд по предмету Iнвестування (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Термiновий курс валют при форвардних угодах, у якому враховано премiю або знижку (дисконт)
5. Особа або органiзацiя, яка вчиняє пов'язанi з ризиком вкладення капiталу, спрямованi на подальше отримання прибутку
6. Можливiсть досить швидкого перекладу iнвестованих коштiв або активiв пiдприємства в готiвку
9. Цiльовi банкiвськi вклади, паї, акцiї та iн. цiннi папери (грошовi… )
10. Це довгострокове вкладення капiталу, грошових коштiв в яке-небудь пiдприємство, органiзацiю, довгостроковий проект з метою отримання прибутку
14. Це передача у власнiсть держави землi, промислових пiдприємств, банкiв, транспорту, що належать приватним особам
18. Структура управлiння,яка є способом поєднання i взаємодiї керуючої i керованої пiдсистем
21. Сукупнiсть цiнних паперiв рiзного виду, строку дiї та лiквiдностi, яка належить одному iнвестору i управляються як єдине цiле для досягнення певних цiлей (iнвестицiйний … )
22. Процес замiщення фiзично i морально зношених виробничих основних фондiв їх новими видами

По вертикали
1. Вкладення коштiв у реальнi активи: як матерiальнi, так i нематерiальнi (iнновацiйнi iнвестицiї) – це … iнвестицiї
2. Iнвестицiї у придбання або виготовлення власними силами для власного використання матерiальних та нематерiальних активiв, термiн служби яких перевищує один рiк – це … iнвестицiї
4. Iнвестицiї,що спрямовуються виключно на розширене вiдтворювання з фонду поновлення, за рахунок якого формуються новi виробничi фонди
7. Вкладення капiталу на перiод бiльше одного року – це … iнвестицiї
8. Бланк цiнного паперу, який видається власнику цiнного паперу (цiнних паперiв) i мiстить визначенi законодавством реквiзити та назву цiнного паперу (акцiя, облiгацiя тощо) або найменування “сертифiкат акцiй (облiгацiй тощо) i засвiдчує право власностi на цiнний папiр (цiннi папери)
11. Довгострокове вкладення коштiв страховика ( матерiальних та iнтелектуальних цiнностей) у виробничу та iншу дiяльнiсть з метою отримання прибутку ( доходу)
12. Принцип при якому вiдносна продуктивнiсть виробничих пiдроздiлiв однакова
13. Метод iнвестування, при якому забезпечується тiльки просте вiдтворення
15. Фiрми, якi займаються збиранням, обробкою, аналiзом та формуванням рiзних видiв бiзнес-iнформацiї: вiдомостей про ринки, платоспроможнiсть пiдприємства, кредитоспроможнiсть клiєнта, фiнансовий стан партнерiв по бiзнесу, перспективи розвитку конкурентiв тощо
16. Стабiльнiсть нацiональної валюти, темпи iнфляцiї, режим оподаткування i валютного регулювання, стан фондового ринку i фiнансово-кредитної системи, ємнiсть i платоспроможнiсть внутрiшнього ринку, тощо включає … середовище країни
17. Процес примiщення грошей у спецiально вибранi фiнансовi iнструменти ( цiннi папери) з метою збiльшення їх цiнностi та (або) отримання доходу
19. Комерцiйний банк або торговець цiнними паперами, який має дозвiл на зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв i операцiй емiтента з цiнними паперами на рахунках в цiнних паперах як щодо тих цiнних паперiв, якi належать йому, так i тих, якi вiн зберiгає згiдно з угодою про вiдкриття рахунку в цiнних паперах. При цьому зберiгач не може вести реєстр власникiв цiнних паперiв, щодо яких вiн здiйснює угоди
20. Комплекс довгострокових цiлей i вибiр найбiльш ефективних шляхiв їх досягнення, що реалiзуються в iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства – це iнвестицiйна …
22. Як правило, венчурнi iнвестицiї у новi види дiяльностi, повязанi з великим ризиком – це … iнвестицiї

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Этика (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы