Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему "Кредит та кредитнi вiдносини (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 15 слов
Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему
 
По горизонтали
1. Як називається метод кредитування, за якого банк у межах узгодженого лiмiту здiйснює платежi за клiєнта на суму, що перевищує залишок коштiв на його поточному рахунку?
4. Кредит що надається юридичними та фiзичними особами державi
6. Тимчасове обєднання на договiрнiй основi кiлькох банкiв для спiльного проведення кредитних, гарантiйних або iнших банкiвських операцiй- це банкiвський …
9. Норма доходу, яку стягує банк з позичальникiв за користування позиченими їм коштами
12. Офiцiйно встановлений центральним банком ринковий курс (цiна) нацiональної валюти щодо вiдповiдних iноземних валют на день проведення операцiй- це …
13. Своєрiдна плата за користування грiшми
15. Процентнi ставки бувають змiннi та…

По вертикали
2. Кредит, що використовується на формування основного та оборотного капiталу у сферi виробництва та торгiвлi, тобто на виробничi цiлi
3. Кредит який надається тiльки в нацiональнiй валютi фiзичним особам – резидентам на придбання споживчих товарiв i послуг, i який погашується поступово
5. Цi банки є багатопрофiльними кредитними установами, що здiйснюють операцiї у рiзних секторах ринку позичкових капiталiв, обслуговуючи пiдприємства всiх галузей економiки та населення
7. Втручання центрального банку країни в операцiї на валютному ринку з метою впливу на курс нацiональної валюти через купiвлю чи продаж iноземної валюти- це валютна …
8. Одна з функцiй процента
10. Кредити якi надаються через посередникiв (торгова фiрма, ломбард) котрi надають товар споживачу або надають послуги
11. Номiнальна ставка, скоригована на рiвень iнфляцiї
14. Назвiть, як називається котроткострокова оренда ( вiд одного дня до одного року) без права наступного придбання орендарем майна

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Деньги, кредит, банки (ДКБ) (укр.)
2.
Финансы и кредит
3.
Деньги, кредит, банки (ДКБ)
4.
Аудит (укр.)
5.
Психологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Адмiнiстративно-правовi вiдносини (укр.)
2.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредитнi системи (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Мiжнароднi валютно-кредитнi установи (укр.)
5.
По предмету Мiжнароднi органiзацiї (укр.) - Мiжнароднi валютно-кредитнi органiзацiї (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы