Кросcворд по экономике на тему "Економiка i бiзнес (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 15 слов
Кросcворд по экономике на тему Кросcворд по экономике на тему
 
По горизонтали
3. Спецiальна iнформацiя про осiб чи продукцiю, що розповсюджується в будь-якiй формi та в будь-який спосiб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку
4. Процес встановлення i розробки цiни на товари та послуги
7. Вивiз iз митної територiї країни за кордон товарiв i послуг без зобовязання їхнього зворотного повернення
10. Вкладення капiталу з метою подальшого збiльшення
11. Процес стимулювання працiвникiв до здiйснення ефективної дiяльностi, спрямованої на досягнення цiлей пiдприємства
12. Наймана особа, зайнята в безпосередньому виробництвi, рiдше в сферi послуг
14. Сукупнiсть властивостей продукцiї, якi визначають ступiнь придатностi її для використання за призначенням

По вертикали
1. Штат працiсникiв, що володiюсь певною квалiфiкацiєю i виконують певну роботу
2. Сукупнiсть пiдприємств i органiзацiй, що характеризуються спiльнiстю ознак виробничо-господарської дiяльностi
5. Процес створення матерiальних i cycпiльних благ, необхiдних для iснування i розвитку
6. Вiдношення прибутку до вартостi виробничих фондiв за їх початковою оцiнкою
8. Юридична особа, утворена фiзичними та/або юридичними особами, якi добровiльно обєдналися на основi членства для ведення спiльної господарської та iншої дiяльностi з метою задоволення своїх економiчних, соцiальних та iнших потреб на засадах самоврядування
9. Найманий робiтник, зайнятий професiйною органiзаторською дiяльнiстю в органах керування пiдприємства, фiрми, установи, надiлений субєктом власностi визначеними повноваженнями
11. Виключне право (виробництва, торгiвлi, промислу тощо), що належить однiй особi, групi осiб чи державi
13. Найбiльш централiзована форма монополiстичних обєднань, в межах якої пiдприємства-учасники вiдмовляються вiд виробничої, комерцiйної, а iнколи й юридичної самостiйностi i пiдпорядковуються єдиному управлiнню

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Пiдприємництво i бiзнес-культура (укр.)
2.
Економiка (укр.)
3.
Регiональна економiка (укр.)
4.
Мiжнародна економiка (укр.)
5.
Економiка пiдприємства (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Iнвестування (укр.) - Бiзнес планування проекту (укр.)
2.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Економiка (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Нацiональна економiка (укр.)
4.
По экономике - Мiжнародна економiка (укр.)
5.
По - Економiка Чехiї (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы