Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему "Кредит у ринковiй економiцi (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 16 слов, смогли построить на 14 слов
Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему
 
По горизонтали
4. Метод кредитування, за якого банк у межах узгодженого лiмiту здiйснює платежi за клiєнта на суму, що перевищує залишок коштiв на його поточному рахунку
5. Операцiї на свiтовому ринку капiталiв що пов’язанi iз зовнiшньою торгiвлею
8. Сторона, що одержує кредит
10. Операцiї на свiтовому ринку капiталiв що пов’язанi iз вивозом капiталу, погашенням заборгованостi
11. Особисте заставне право на земельнi дiлянки, будiвлi та споруди
13. Сторона, що передає вартiсть на певнi цiлi у грошовiй чи товарнiй формi iншому суб'єкту ринку на засадах поверненостi, строковостi, платностi

По вертикали
1. Кредит, що спрямовується на задоволення особистих потреб людей, тобто обслуговує сферу особистого споживання.
2. Як називається кредит, що використовується на формування основного оборотного капiталу у сферi виробництва та торгiвлi?
3. Об'єктом кредитних вiдносин в умовах ринкової економiки переважно виступають
6. Економiчнi вiдносини, якi виникають мiж кредиторами i позичальниками рiзних країн з приводу надання, використання та погашення позики.
7. Рiзниця мiж процентною ставкою за наданий банком кредит, i ставкою, яку банк сплачує за залученi ресурси
8. Договiр, на пiдставi якого поручник бере зобовязання перед банком-кредитором оплатити за необхiдностi заборгованiсть позичальника
9. Офiцiйно встановлений центральним банком ринковий курс (цiна) нацiональної валюти щодо вiдповiдних iноземних валют на день проведення операцiй
12. Специфiчний тип економiчних вiдносин мiж суб'єктами ринку з приводу мобiлiзацiї, нагромадження i перерозподiлу тимчасово вiльних коштiв, що ґрунтується на засадах поверненостi, термiновостi i платностi

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Деньги, кредит, банки (ДКБ) (укр.)
2.
Финансы и кредит
3.
Деньги, кредит, банки (ДКБ)
4.
Психологiя (укр.)
5.
Бюджетування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiчна теорiя (укр.) - Пiдприємство та пiдприємництво в ринковiй економiцi (укр.)
2.
По предмету Мiжнароднi перевезення (укр.) - Значення логiстики у ринковiй економiцi (укр.)
3.
По предмету Iнформатика (укр.) - Мережi технологiї. Застосування Internet в економiцi та бiзнесi (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Кредит (укр.)
5.
По предмету Банкiвська справа (укр.) - Кредит (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы