Кросcворд по предмету Цивiльне право (укр.) на тему "Цивiльний процесс (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 23 слов, смогли построить на 17 слов
Кросcворд по предмету Цивiльне право (укр.) на тему Кросcворд по предмету Цивiльне право (укр.) на тему
 
По горизонтали
1. Заяви
5. Множиннiсть осiб на сторонi позивача або вiдповiдача, iнтереси яких не виключають один одного i обумовленi множиннiсть осiб у спiрних матерiальних правовiдносинах
6. Короткий змiст вимог апеляцiйної скарги зазначається у …. частинi постанови суду
9. Назвiть вид цивiльної юрисдикцiї, за якої суб єкт, який потребує захисту має право обирати мiж цивiльною юрисдикцiєю та iншими органами юрисдикцiї
11. … докази формуються пiд безпосереднiм впливом фактiв, якi пiдлягають встановленню, вiд носiя iнформацiї
14. Особа, яка володiє спецiальними знаннями та навичками застосування технiчних засобiв i може надавати консультацiї пiд час вчинення процесуальних дiй з питань, що потребують вiдповiдних спецiальних знань i навичок
16. Фiзична або юридична особа, якiй предявлено позов

По вертикали
2. Учасник цивiльного процесу крiм осiб, який здiйснює судовi виклики i повiдомлення
3. Це учасник цивiльного процесу, який здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення пiдготовки та проведення судового засiдання в цивiльнiй справi
4. Якi фактичнi даннi якi стосуються справи
7. Це обставини процесуально-правового характеру (юридичнi факти), наявнiсть (вiдсутнiсть) яких є необхiдною для реалiзацiї права на звернення до суду за захистом порушеного або оспорюваного субєктивного матерiального права чи охоронюваного законом iнтересу, тобто для порушення справи в судi першої iнстанцiї, в стадiях апеляцiйного i касацiйного провадження, по перегляду рiшень у звязку з нововиявленими та винятковими обставинами
8. Особа, яка звертається до суду iз заявою про видачу судового наказу i якiй належить право вимоги
10. Юрист, що надає професiйну правову допомогу громадянам та юридичним особам шляхом реалiзацiї права в їх iнтересах
12. Особа, яка вважається позивачем або судом порушником прав позивача i притягується до суду для вiдповiдi за позовом
13. Перевiрка судом третьої iнстанцiї законностi та обґрунтованостi вирокiв i рiшень суду, що набрали законної сили (тобто пройшли стадiю апеляцiї)?
15. Суд апеляцiйної iнстанцiї за результатами розгляду апеляцiйної скарги приймає __________________
16. Називається така пiдвiдомчiсть, за якою розгляд певної категорiї цивiльних справ становить компетенцiю виключно суду

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Цивiльний захист (укр.)
2.
Цивiльний процес (укр.)
3.
Мiжнародний цивiльний процес (укр.)
4.
Арбитражный процесс
5.
Гражданский процесс

Похожие кроссворды

1.
По психологии - Память, как психический познавательный процесс (укр.)
2.
По правоведению - Законодательный процесс
3.
По праву - Гражданский процесс
4.
По педагогике - Процесс воспитания
5.
По антимонопольному праву - Антимонопольный процесс


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы