Кросcворд по предмету Цивiльне право (укр.) - на тему Цивiльний процесс (укр.)

Был запрошен кроссворд на 23 слов, смогли построить на 17 слов
Кросcворд по предмету Цивiльне право (укр.) - на тему Цивiльний процесс (укр.) Кросcворд по предмету Цивiльне право (укр.) - на тему Цивiльний процесс (укр.)
 
По горизонтали
1. Заяви
5. Множиннiсть осiб на сторонi позивача або вiдповiдача, iнтереси яких не виключають один одного i обумовленi множиннiсть осiб у спiрних матерiальних правовiдносинах
6. Короткий змiст вимог апеляцiйної скарги зазначається у …. частинi постанови суду
9. Назвiть вид цивiльної юрисдикцiї, за якої суб єкт, який потребує захисту має право обирати мiж цивiльною юрисдикцiєю та iншими органами юрисдикцiї
11. … докази формуються пiд безпосереднiм впливом фактiв, якi пiдлягають встановленню, вiд носiя iнформацiї
14. Особа, яка володiє спецiальними знаннями та навичками застосування технiчних засобiв i може надавати консультацiї пiд час вчинення процесуальних дiй з питань, що потребують вiдповiдних спецiальних знань i навичок
16. Фiзична або юридична особа, якiй предявлено позов

По вертикали
2. Учасник цивiльного процесу крiм осiб, який здiйснює судовi виклики i повiдомлення
3. Це учасник цивiльного процесу, який здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення пiдготовки та проведення судового засiдання в цивiльнiй справi
4. Якi фактичнi даннi якi стосуються справи
7. Це обставини процесуально-правового характеру (юридичнi факти), наявнiсть (вiдсутнiсть) яких є необхiдною для реалiзацiї права на звернення до суду за захистом порушеного або оспорюваного субєктивного матерiального права чи охоронюваного законом iнтересу, тобто для порушення справи в судi першої iнстанцiї, в стадiях апеляцiйного i касацiйного провадження, по перегляду рiшень у звязку з нововиявленими та винятковими обставинами
8. Особа, яка звертається до суду iз заявою про видачу судового наказу i якiй належить право вимоги
10. Юрист, що надає професiйну правову допомогу громадянам та юридичним особам шляхом реалiзацiї права в їх iнтересах
12. Особа, яка вважається позивачем або судом порушником прав позивача i притягується до суду для вiдповiдi за позовом
13. Перевiрка судом третьої iнстанцiї законностi та обґрунтованостi вирокiв i рiшень суду, що набрали законної сили (тобто пройшли стадiю апеляцiї)?
15. Суд апеляцiйної iнстанцiї за результатами розгляду апеляцiйної скарги приймає __________________
16. Називається така пiдвiдомчiсть, за якою розгляд певної категорiї цивiльних справ становить компетенцiю виключно суду

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Цивiльний захист (укр.)
2.
Цивiльний процес (укр.)
3.
Мiжнародний цивiльний процес (укр.)
4.
Уголовный процесс
5.
Арбитражный процесс

Похожие кроссворды

1.
По психологии - Память, как психический познавательный процесс (укр.)
2.
По педагогике - Педагогический процесс
3.
По сестринскому делу - Сестринский процесс
4.
По предмету Инновационный менеджмент - Инновационный процесс
5.
По правоведению - Законодательный процесс


Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы