Кросcворд по предмету Економічна теорія - на тему "Підприємництво та підприємство"

Был запрошен кроссворд на 36 слов, смогли построить на 36 слов
Кросcворд по предмету Економічна теорія - на тему Кросcворд по предмету Економічна теорія - на тему
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
2. Форма статутного обєднання пiдприємств (фiрм) на основi їх фiнансової залежностi вiд одного або групи учасників
5. Підприємництво, що є особливим різновидом посередницького підприємництва, що спеціалізується на купівлі-продажі грошей, валюти, цінних паперів, тобто фінансових активів
9. Працiвник, що очолює пiдприємство або його структурний пiдроздiл
11. Пiдприємство, яке засноване на засадах комунальної власностi вiдповiдної територiальної громади
15. Вивчає поведiнку та механiзм прийняття рiшень окремими екномiчними суб”єктами - (iндивiдами, домашнiми господарствами, пiдприємствами, органiзацiями), що прагнуть досягнути мети за наявних обмежених ресурсiв, для яких, до того ж, можна знайти альтернативне використання, зветься…
23. Частина суспiльного продукту, що створюється безпосереднiми виробниками у сферi матерiального виробництва понад необхiдного продукту зветься…
27. Кiлькiсть звичайних акцiй у власностi акцiонера, що забезпечує можливiсть практично одноособовогоприйняття або блокування рiшень iз питань дiяльностi товариства на загальних зборах акцiонерiв називається…
29. Договiрне обєднання субєктiв господарювання на засадах iнтеграцiї їхнiх науково-технiчних, виробничих i комерцiйних iнтересiв, iз делегуванням окремих повноважень
30. Система органiзацiї дiяльностi сучасного пiдприємства, фiрми, в процесi товарного вiдтворення, в якiй в основi прийняття господарських рiшень покладенi вимоги ринку, реальнi запити, потреби покупцiв у товарах i послугах та виробничо-збутовi можливостi даного пiдприємства, фiрми називається…
31. Якi компанiї характеризуються тим, що вони мають контроль над iншими компанiями або за рахунок володiння їхнiми акцiями i грошовим капiталом, або в звязку з правом призначати директорiв пiдконтрольних компанiй
33. Мiсце взаємодiї продавцiв i покупцiв для визначення цiни та необхiдної кiлькостi товару i є механiзмом розподiлу товарiв i послуг мiж членами суспiльства шляхом добровiльного обмiну

По вертикали
1. Це будь-який вид діяльності, що приносить дохід, є джерелом збагачення
2. Це одна із функцій кожного підприємця, яка полягає в укладанні торговельних угод, у просуванні товарів і послуг до споживача
3. Причина, яка спонукає членiв трудового колективу до спiльних погоджених дiй, аби забезпечити досягнення поставленої мети
4. Найпростiша форма договiрного об’єднання пiдприємств з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi
6. Одна з органiзацiйно-правових форм пiдприємств. Воно створюється шляхом централiзацiї коштiв (обєднання капiталу) рiзних осiб, проведеної за допомогою продажу акцiй iз метою здiйснення господарської дiяльностi й одержання прибутку
7. Це система форм, методів і засобів управління бізнесом
8. Функцiя процесу визначення мети дiяльностi, передбачення майбутнього розвитку та поєднання колективних завдань для одержання очiкуваного загального результату
10. Договiрне обєднання пiдприємств (фiрм) переважно однiєї галузi для здiйснення спiльної комерцiйної дiяльності
11. Тимчасове статутне обєднання промислового й банкiвського капiталу для досягнення загальної мети
12. Здатнiсть пiдприємства виконувати свої коротко- та довгостроковi борговi зобовязання за рахунок власних коштiв називається…
13. Це самостійна ініціативна, систематична господарська діяльність, здійснювана на власний ризик і під особисту майнову відповідальність з метою отримання прибутку
14. Як називається самостiйний господарюючий статутний субєкт, який має права юридичної особи та здiйснює виробничу, науково-дослiдницьку i комерцiйну дiяльнiсть з метою одержання вiдповiдного прибутку (доходу)
16. Сукупнiсть спецiальних знань та практичних навичок, що визначають ступiнь пiдготовленостi працiвника до виконання професiйних функцiй визначеної складностi
17. Юридичний документ, яким оформлюється утворення органiзацiй та пiдприємств, визначається їх структура, функцiї i правовий статус
18. Це самостiйна господарська одиниця з правами юридичної особи, яка функцiонує на основi державної форми власностi в рiзних галузях народного господарства називається … . пiдприємством
19. Тимчасове володiння й користування майном на договiрних засадах, необхiдним для здiйснення пiдприємницької дiяльностi
20. Це найманий спеціаліст по управлінню бізнесом
21. Суб’єкт, що поєднує у собi новаторськi,комерцiйнi та органiзаторськi здiбностi для пошуку i розвитку нових видiв, методiв виробництва, нових благ та їхнiх нових якостей, нових сфер застосування капiталу
22. Визначене в часi та просторi певне спiввiдношення попиту i пропозицiї, що формується як сукупнiсть товарно-грошових пропорцiй пiд впливом конкретної комбiнацiї дiючих чинникiв називається … ринку
24. Пiдприємство, що базується на власностi його засновникiв
25. Підприємництво, що характеризує підприємницьку діяльність у виробничій сфері, де створюються продукція
26. Поступове перенесення вартостi основних фондiв на виготовлений з її допомогою продукт або послугу чи цiльове нагромадження коштiв i подальше використання їх для оновлення зношених основних фондiв називається…
28. Вiдображає фiнансово-економiчнi взаємовiдносини мiж пiдприємцями i фактор-фiрмами, якi за певну винагороду беруть на себе органiзацiю одержання дебiторської заборгованостi суб’єктам господарювання з боку iнших фiрм
29. Добровiльне обєднання людей, якi на пайових засадах спiльно займаються певним видом господарської дiяльностi
32. Цiна, що встановлюється за згодою партнерiв (продавцiв i покупцiв) з урахуванням основних ринкових чинникiв називається…

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы