Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) по темам "Грошовi системи (укр.)", "Види, форми i функцiї грошей (укр.)", "Суть i функцiї грошей (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 21 слов
Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) по темам Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) по темам
 
По горизонтали
3. Грошова система для якої є характерним переважання економiчних методiв та iнструментiв регулювання грошового обiгу
5. Грошова система, яка прийшла на замiну бiметалiзму
10. Один з основних iнструментiв опосередкованного фiнансування, який реалiзується поряд з iншими мiсцевими та iноземними партнерами
12. Обмiн товару на товар
14. Баланс послуг включає платежi та надходження з
17. Фiнансовi ресурси мвф, якi надаються у звязку з надзвичайними обставинами: стихiйне лихо, соцiальнi революцiї тощо
18. Термiн бiлонна монета означає … монета
19. Стан платiжного балансу, коли видатки перевищують надходження

По вертикали
1. Форма вартостi, що характеризується тим, що всi товари постiйно виражають свою вартiсть тiльки в одному товарi
2. Грошовi знаки, що їх випускають в обiг центральнiемiсiйнi банки, на даний час — основний вид паперових грошей
4. Один з стандартiв грошової системи, що називали урiзаною формою золотого стандарту, за якого банкноти обмiнювались лише на зливки золота
6. Якiсна характеристика платiжної системи, що має здатнiсть забезпечити її користувачам якнайменшi витрати на кожну одиницю здiйснених платежiв
7. Початкова форма повноцiнних грошей
8. Функцiя, що повязана iз здатнiстю грошей бути засобом збереження вартостi, представником абстрактної форми багатства
9. Бiлети якi впроваджуються в обiг при бюджетнiй емiсiї Мiнiстерством фiнансiв (його скарбницею)
10. Кредит для фiнансування запасiв сировини в звязку з несприятливою конюнктурою на свiтових ринках (на 3-5 рокiв)
11. Знаки вартостi, що використовуються у якостi загального еквiвалента, одночасно виражаючи при цьому кредитнi вiдносини мiж боржником та кредитором
13. Концепцiя, за якої грошi видiляють iз загальної товарної маси, оскiльки вони найпридатнiшi для виконання функцiональної ролi грошового товару
15. Банк, заснований в 1944 роцi, є однiєю з найбiльших у свiтi органiзацiй, що надають допомогу з метою розвитку
16. Система грошового обiгу, за якою емiсiя грошей (в формi казначейських бiлетiв) здiйснюється державним казначейством для покриття бюджетного дефiциту
19. Назва податку що сплачував кожен селянський дiм за часiв Київської Русi

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Системи технологiй (укр.)
2.
Системи технологiй промисловостi (укр.)
3.
Психодiагностика (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Суть i функцiї грошей (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Суть i функцiї соцiальних iнститутiв (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Основнi теорiї грошей (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Грошовi системи (укр.)
5.
По математике - Функцiї (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы