Кросcворд по предмету Економiка пiдприємства (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 20 слов
Кросcворд по предмету Економiка пiдприємства (укр.) на тему Кросcворд по предмету Економiка пiдприємства (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Структурно вiдокремлена частина юридичної особи, що знаходиться поза межами розташування керiвного органу юридичної особи та виконує таку ж дiяльнiсть
4. Вузькi стратегiї для основних структурних пiдроздiлiв пiдприємства, що не є самостiйними.
8. Пiдприємство яке утворюється, як правило, двома або бiльше засновниками за їх спiльним рiшенням (договором)
9. Вид виробничої структури, де є основним пiдроздiлом об’єднання однотипних цехiв
11. Виробнича структура, яка має певний ступiнь замкнутостi i визначає послiдовнiсть використання засобiв працi у технологiчному процесi
13. … кодекс України
14. Пiдприємство, в статутному фондi якого iноземна iнвестицiя становить сто вiдсоткiв, вважається пiдприємством …
15. Виробнича структура, яка визначає чiтку технологiчну вiдокремленiсть у кожному пiдроздiлi здiйснюються однорiднi технологiчнi процеси з виробництва рiзного кiнцевого продукту
17. Показник, який виражає мету пiдприємницької дiяльностi та являє собою головний показник результатiв дiяльностi. Частина виторгу (виручки), що залишається пiсля вiдшкодування усiх витрат на виробничу i комерцiйну дiяльнiсть пiдприємства.
18. Вид виробничої структури, коли головним виробничим пiдроздiлом є цех
19. Специфiчна органiзацiйна форма об’єднання капiталiв; державницьке iнтегроване товариство, що само безпосередньо не займається виробничою дiяльнiстю, а використовує свої фiнансовi кошти для придбання контрольних пакетiв акцiй iнших пiдприємств, якi є учасниками концерну або другого добровiльного об’єднання. Завдяки цьому воно здiйснює контроль за дiяльнiстю таких пiдприємств. Об’єднанi в дану органiзацiйну форму суб’єкти мають

По вертикали
1. Пiдприємство, засноване на базi об’єднання майна рiзних форм власностi
2. Виробнича структура, яка характеризує наявнiсть на одному й тому самому пiдприємствi основних цехiв, якi органiзованi за предметним та технологiчним принципом
5. Самостiйний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом мiсцевого самоврядування, або iншими суб’єктами для задоволення суспiльних та особистих потреб шляхом систематичного здiйснення виробничої, науково-дослiдної, торгiвельної, iншої господарської дiяльностi в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та iншими законами
6. Письмовий документ, в якому викладено сутнiсть пiдприємницької iдеї, шляхи i засоби її реалiзацiї, охарактеризовано ринковi, виробничi, органiзацiйнi та фiнансовi аспекти майбутнього бiзнесу, а також особливостi управлiння ним.
7. Вчення про те, як виробляються i розподiляються всi необхiднi нам товари та послуги
10. Пiдприємство яке створюється одним засновником
12. Вид виробничої структури, яка застосовується на пiдприємствi де здiйснюється багатостадiйнi процеси виробництва
16. Пiдприємство, що дiє на основi державної власностi
18. Адмiнiстративно вiдокремлена частина пiдприємства, в якiй виконується комплекс робiт вiдповiдно до внутрiшньозаводської спецiалiзацiї

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Математика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы