Кросcворд по статистике на тему "Абсолютнi i вiдноснi величини (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 10 слов, смогли построить на 10 слов
Кросcворд по статистике на тему Кросcворд по статистике на тему
 
По горизонтали
3. Один iз видiв спостереження
4. Спостереження, що проводиться че­рез певнi, як правило, рiвнi, промiжки часу
5. Фукцiя iндексiв
7. Вибiрка, за якої добiр одиниць здiй-снюється механiчно через певний iнтервал
9. Окремi елементи статистичної сукупностi
10. Вiдносний показник, що характеризує змiну рiвня будь-якого явища чи процесу в часi, просторi чи порiвняно з пла-ном, нормою, стандартом

По вертикали
1. Значення, що зустрiчається найчастiше. Таких мод може бути декiлька, якщо кiлька значень зустрiчаються однаково часто. Однак, у подiбних випадках мода не є розумною оцiнкою центральної тенденцiї
2. Наука, що вивчає методи кiлькiсного охоплення i дослiдження масових, зокрема суспiльних, явищ i процесiв. А також власне кiлькiсний облiк масових явищ
6. Помилки якi є наслiдком свiдомого перекручення дiйсностi
8. Статистицi це значення ознаки у тiєї одиницi су-купностi, яка знаходиться в серединi упорядкованого ряду, тобто це варiанта, яка знаходиться в серединi упорядкованого варiацiйного ряду i подiляє його на двi рiвнi частини

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Эстетика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Экономика (укр.) - Бiоекономiка (укр.)
3.
По - Лiнгвiстика (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы