Кросcворд по предмету Проектний аналiз (укр.) по темам "Iнституцiйний аналiз (укр.)", "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 10 слов, смогли построить на 10 слов
Кросcворд по предмету Проектний аналiз (укр.) по темам Кросcворд по предмету Проектний аналiз (укр.) по темам
 
По горизонтали
4. Надходження та витрати грошових коштiв, пов'язанi зi змiнами власного та позикового довгостроко¬вого капiталу - який це потiк
6. Процес визначення теперiшньої вартостi потоку готiвки шляхом коригування майбутнiх грошових надход¬жень за допомогою коефiцiєнта дисконтування
8. Який потiк має таке визначення - фактичнi надходження або витрати грошових коштiв у результатi поточної (операцiй¬ної) дiяльностi фiрми (прибуток до виплати та податкiв плюс амортизацiя мiнус податки)

По вертикали
1. Розрахунок показникiв лiквiдностi й рентабельностi «без проекту» — це розрахунок динамiчного ряду на … перiод
2. Визначенi грошовi потоки, якi розглядаються у проектному аналiзi доцiльностi iнвестицiй та оцiнки їх ефективностi -який це грошовий потiк
3. Зберiгання вiдповiдальностi за ризик, го¬товнiсть i спроможнiсть покрити всi можливi збитки за рахунок власних коштiв
5. Метою соцiального аналiзу є визначення … варiантiв реалiзацiї проекту з погляду користувачiв, населен¬ня регiону, де здiйснюється проект
7. Оцiнка … вартостi — цей пiдхiд вимiрює те, вiд чого доводиться вiдмовлятися з метою збереження
9. Якi фактори, являють собою економiчне середовище проекту, яке характеризується структурою ввп, рiвнем iнфляцiї …
10. Який метод передбачає експертну оцiнку дiлових та особистих якостей працiвника шляхом вирiшення iмiтацiйного завдання

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фiзика (укр.)
2.
Туризм (укр.)
3.
Менеджмент (укр.)
4.
Кримiнологiя (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы