Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему "Основи теорiї держави (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 23 слов
Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Вид монархiї. Подiялється на конституцiйну i дуалiстичну
6. Специфiчнi прояви, конкретнi визначення соцiального призначеннядержави у дiяльностi її органiв
7. Теорiя, в якiй держава порiвнюється з людським органiзмом
9. Режим правлiння, за якого всю чи бiльшу частину влади зосереджено в руках однiєї особи чи групи осiб
11. Виняткове право здiйснювати владу у певнiй державi (рiдше — на окремiй територiї, над окремою групою осiб) незалежно вiд будь-кого
12. Право самостiйно вирiшувати економiчну, державну, соцiальну та мiжнародну полiтику, визначати завдання i функцiї держави
14. Представник органiчної теорiї походження держави
16. Полiтичний союз, кожний член якого зберiгає незалежнiсть
17. Божественатеорiя
18. Суспiльство громадян, що мають невiд’ємнi права i свободи
19. Проста, єдина держава, яка характеризується вiдсутнiстю у адмiнiстративно-територiальних одиниць ознаки суверенiтету
20. Засновник цивiлiзацiйного пiдходу до типологiзацiї держав, який видiлив 21 цивiлiзацiю
21. Людина як носiй свiдомостi, що вiдзначається неповторною сукупнiстю соцiально значущих якостей
22. Полiтичний режим, за якого єдиним легiтимним джерелом влади в державi визнається її народ

По вертикали
1. Поєднання елементiв президентської i парламентської республiк, сильної президентської влади та ефективного контролю парламенту за дiяльнiстю уряду.така форма правлiння називається
2. Український мандрiвний фiлософ i поет 18 столiття
4. Форма державного правлiння, за якої найвища державна влада повнiстю (необмежена, абсолютна монархiя) або частково (обмежена, конституцiйна монархiя) належить однiй особi — спадкоємному монарховi
5. Форма державного правлiння, за якої поряд з монархом функцiонують парламент i уряд
8. Це унiкальна полiтична форма органiзацiя суспiльства, що характеризується суверенною владою, полiтичним i пуьлiчним характером, реалiзацiєю своїх повноважень на певнiй територiї за допомогою дiяльностi спецiально створених органiв наданн своїм рiшенням обовязкового характеру i встановлення податкiв
10. Представник соцiально-економiчної теорiї походження держави
12. Iсторично сформована сукупнiсть iндивiдiв, форма колективного спiвжиття людей та система рiзноманiтних звязкiв мiж людьми
13. Географiчно окреслена територiя на земнiй кулi, що має певнi кордони та вiдрiзняється сукупнiстюетнiчних, культурних, полiтичних особливостей
15. Форма державного правлiння, за якої верховнi органи державної влади обираються на певний термiшн, з окресленими законами повноважень

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Теорiя держави i права (укр.)
2.
Этика (укр.)
3.
Психодiагностика (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Основнi теорiї грошей (укр.)
2.
По предмету Органiзацiя виробництва (укр.) - Методологiчнi засади теорiї органiзацiї (укр.)
3.
По предмету Правознавство (укр.) - Основнi теорiї права i правовiдносини (укр.)
4.
По предмету Теорiя органiзацiї (укр.) - Методологiчнi засади теорiї органiзацiй (укр.)
5.
По предмету Мiжнародна торгiвля (укр.) - Сучаснi теорiї мiжнародної мiграцiї капiталу (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы