Кросcворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) по темам "План рахункiв (укр.)", "Основи бухгалтерського облiку (укр.)", "Форми бухгалтерського облiку (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 15 слов, смогли построить на 12 слов
Кросcворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) по темам Кросcворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) по темам
 
По горизонтали
2. Змiна дохiдностi позики. Держава найчастi­ше знижує розмiр виплачуваних вiдсоткiв за позикою, однак можливе i пiдвищення дохiдностi позики
4. Обстеження i вивчення окремих дiлянок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, установи, органiзацiї або їх пiдроздiлiв
6. Контроль, який здiйснюється силами громадськостi, зауваження i пропо­зицiї якої можуть бути використанi при складаннi i виконаннi бюджетiв
8. Платежi, якi тимчасово вiднесенi до доходiв державного бюджету i вiдповiдно до законодавства пiдлягають розподiлу мiж бюджетами та державними цiльовими фондами, зараховуються на аналiтичнi рахунки, вiдкритi в головних управлiннях дксу за балансовим рахунком 3411 «кошти, тимчасово вiднесенi на доходи державного бюджету, що пiд­лягають ... »
10. Функцiя, яка полягає у здiйсненнi на основi первинних i зведених даних економiчного аналiзу наявностi, стану i руху ресурсiв державного бюджету iз широким застосуванням економiко-статистичних методiв i моделювання
12. Зобовязання, якi будуть виконанi та потребують повної сплати в поточному роцi

По вертикали
1. Кошти, якi безоплатно i безповоротно передаються з одного бюджету до iншого
3. Якi надходження бюджетних установ з рахункiв для зарахування до спецiального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ перераховуються (списуються) на вiдповiднi спецiальнi реєстрацiйнi рахунки розпорядникiв бюджетних коштiв та/або їх вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
5. Перевiрка вiдповiдностi даних облiку фактичнiй наявностi цiнностей
7. Рахунки бюджетних коштiв, якi вiдкриваються одержувачам бюджетних коштiв за вiдповiдними кодами бюджетної класифiкацiї видаткiв та кредитування бюджету загального та/або спецiального фондiв для облiку операцiй з виконання плану використання бюджетних коштiв
9. Контроль, який проводиться Верховною Радою та її комiтетами, Рахунковою палатою, Президентом, Кабiнетом Мiнiстрiв, Мiнфiном, дку, дкрс, Нацiональ­ним аудиторським комiтетом незалежно вiд вiдомчого пiдпорядкування об’єкта перевiрки
11. Формоа державного фiнансового контролю, яка спрямована на попередження фiнансових порушень у бюджетнiй установi та забезпечення достовiрностi її фiнансової звiтностi

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Этика (укр.)
2.
Психодiагностика (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Форми бухгалтерського облiку (укр.)
2.
По предмету Облiк i звiтнiсть (укр.) - Поняття бухгалтерського облiку (укр.)
3.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Теорiя бухгалтерського облiку. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухоблiку (укр.)
4.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - План рахункiв (укр.)
5.
По предмету Бухоблiк (укр.) - План рахункiв (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы