Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) на тему "Державний борг та державний кредит (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 17 слов
Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) на тему Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) на тему
 
По горизонтали
2. Що обслуговує формування i використання централiзованих грошових фондiв держави
3. Погашення основної заборгованостi й процентiв за рахунок коштiв, отримують вiд розмiщення нових позик – це…
4. Яка вiдбувається змiна строкiв дiї позики в сторону збiльшення
6. Держава повнiстю звiльняється  вiд зобовязань по боргах без їх реальної компенсацiї кредиторам
7. Що складається з усiх випущених i непогашених боргових зобовязань держави (арк чи мiсцевого самоврядування), включаючи борговi зобовязання держави
8. Сутнiсть якої функцiї державного кредиту виявляється в тому, що, вступаючи в кредитнi вiдносини, держава впливає на стан грошового обiгу, рiвень процентних ставок на ринку грошей i капiталiв, на виробництво i зайнятiсть
9. Найбiльш поширений вид державних цiнних паперiв
13. Через яку функцiю державного кредиту забезпечується формування централiзованих грошових фондiв держави або їх використання на принципах строковостi, платностi i повернення
14. За якою позикою дохiд виплачується у виглядi позикового вiдсотка
15. Яка змiна доходностi позики в перiод її дiї
16. Домовленiсть мiж позичальником i кредитором щодо замiни зобовязання по певному фiнансовому кредиту iншим зобовязанням

По вертикали
1. Пролонгацiя строкiв погашення позики
5. При якiй конверсiї власник державного цiнного папера може вибирати: або погодитися з новими умовами, або погасити папiр
10. При якiй конверсiї власник зобовязаний погодитися з новими умовами позики, яка здiйснюється тiльки в рамках установленого    перiоду
11. Ця функцiя тiсно пов’язана з дiяльнiстю держави i станом централiзованого фонду грошових коштiв
12. Яке обєднання вiдбувається кiлькох позик в одну
14. За якою позикою виплата доходу здiйснюється на пiдставi проведення титражiв

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Грошi та кредит (укр.)
2.
Деньги, кредит, банки (ДКБ) (укр.)
3.
Финансы и кредит
4.
Деньги, кредит, банки (ДКБ)
5.
Страхування (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Державний та мунiципальний кредит (укр.)
2.
По предмету Экономика (укр.) - Кредит (укр.)
3.
По предмету Банкiвська справа (укр.) - Кредит (укр.)
4.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Кредит (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнанси i кредит (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы