Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) по темам "Общий (укр.)", "Грошовi системи (укр.)", "Суть i функцiї грошей (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 46 слов
Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) по темам Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) по темам
 
По горизонтали
3. Грошовий знак виготовленний з металу та використовується як засiб платежу
7. Представник рацiоналiстичної концепцiї походження грошей, що її обгрунтував
10. Фiнансовi ресурси мвф, якi призначенi для найменш розвинутих країн, з доходом на людину менше 825 доларiв
13. - сформований i стiйкий „образ товару, послуги, пiдприємства (що виробляє цей товар), людини, торговельної марки (марки обслуговуван­ня). Може бути позитивним i негативним
19. Полiтика iнфляцiї, або по-iншому … полiтика
20. Монета яку випускають для зручностi обслуговування роздрiбного обiгу
23. Процес передачi векселя як платiжного засобу iншiй особi
27. Заперечення товарної природи грошей i визначення їх як умовних знакiв, що позбавленi внутрiшньої вартостi – це … теорiя
29. Видатки на виробництво та нагромадження капiтальних благ, вигоди вiд яких отримуватимуть у майбутньому
36. Економiст, що аргументував положення про те, що розвиток грошей повязаний з iсторичним процесом суспiльного подiлу працi
37. Платiжний баланс, що охоплює поточний рахунок i рахунок капiтальних операцiй, з якого виключається стаття Резервнi активи
39. … - це стандартизований документ з дорученням платника своєму банку переказати зазначену суму коштiв з його рахунка на рахунок одержувача платежу
40. Назва податку що сплачував кожен селянський дiм за часiв Київської Русi
41. Грошi як посередник при обмiнi товарiв виконують функцiю засобу… ?
42. Який метал виконував функцiї грошей до появлення паперових
44. Країна, що першою перейшла до золотого монометалiзму наприкiнцi 18- на початку 19 ст

По вертикали
1. Грошова одиниця, загальна назва монет та банкнот певної держави
2. Виготовленi з паперу або iншого малоцiнного металу грошi
4. Одна iз моделей змiшаної економiчної системи, в якiй домiнує психологiя колективiзму, особистiснi iнтереси пiдпорядковуються державi i колективу
5. Акцiонерне товариство, що поєднує
6. Цiнний папiр, який пiдтверджує суму вкладу, внесеного у банк, i права вкладника на одержання зi спливом встановленого строку суми вкладу та процентiв у банку, який його видав – це ощадний (депозитний) …
8. Яка концепцiя походження грошей стверджує, що грошi виникли видiлення одного особливого товару?
9. В рiвняннi обмiну Фiшера, мv=рq, «v» -це
11. Спiвробiтництво країн, метою яких є створення єдиного господарського механiзму
12. - договiр на право користування устаткуванням та майном на основi орендних вiдносин
14. - офiцiйне представлення пiдприємства, фiрми, фонду, виду дiяльностi тощо перед громадськiстю
15. Операцiя, угода, що супроводжується взаємними поступками, знижками
16. Можливiсть використання певного активу в ролi засобу платежу, який здатен зберiгати свою нормальну вартiсть незмiнною
17. Вiдплив за межi країни цiнностей, якi мають бути компенсованi надходженням цiнностей (платежiв) до країни
18. Благо, що немає речевої форми та надається субєктам, якi її потребують
20. Неповноцiннi грошi, якi емiтуються банками
21. Фiнансовi ресурси мвф, якi надаються у звязку з надзвичайними обставинами: стихiйне лихо, соцiальнi революцiї тощо
22. Який пiдход визначення грошей охоплює їх основнi призначення?
24. Напрям економiчної теорiї, суть якого полягає в тому, що грошi є основним фактором, який визначає формування господарської конюктури i загальний стан економiки
25. Один з стандартiв грошової системи, що називали урiзаною формою золотого стандарту, за якого банкноти обмiнювались лише на зливки золота
26. Країна-опiкун України, котра внесла 7,9 млн$ за членство Ураїни в мвф
28. Банкiвське гарантiювання оплати чека
30. План досягнення цiлей органiзацiї
31. Функцiя, в якiй грошi обслуговують погашення боргових зобов’язань, називається засобом
32. Простий вексель, емiтований банком
33. Цiннi папери, що посвiдчують однаковi права їх власникiв у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе вiдповiднi зобовязання (емiтент) – це … цiннi папери
34. Сума грошей, яку клiєнт вносить на зберiгання в банк
35. Маса товару iз тарою та пакувальним матерiалом
38. Формування сучасного монетаризму було запроваджено:
39. Якi грошi iснують у виглядi певних сум, записаних на рахунках у банку?
43. Наймання фiзичною або юридичною особою у iншої фiзичної або юридичної особи майна (основних фондiв, землi, пiдприємства, житлових будинкiв тощо) у тимчасове користування на певний строк i за певну плату

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Системи технологiй (укр.)
2.
Системи технологiй промисловостi (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Суть i функцiї грошей (укр.)
2.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Суть i функцiї соцiальних iнститутiв (укр.)
3.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Види, форми i функцiї грошей (укр.)
4.
По финансам и кредиту - Грошовi реформи (укр.)
5.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Основнi теорiї грошей (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы