Кросcворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) на тему "Основи бухгалтерського облiку (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 13 слов, смогли построить на 11 слов
Кросcворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) на тему Кросcворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) на тему
 
По горизонтали
2. перевiрка повноти даних та вiдповiдностi звiтностi затвердженим формам, у тому числi повного заповнення необхiд­них реквiзитiв та своєчасностi її подання.
6. Перерахування грошових коштiв з рахунку пiдприємства-платника на рахунок пiдприємства-отримувача через вiдповiднi банкiвськi установи - це … розрахунки
10. звiтнiсть являє собою призначену для статистичного вивчення господарської дiяльностi пiдприємств i галузей народного господарства систему кiлькiсних та якiсних показникiв, вимiрювання та узагальнення яких не характерне для бухгалтерського облiку.
11. Гранична сума грошових коштiв, яка може знаходитись у касi на кiнець робочого дня

По вертикали
1. Якщо якась стаття (рядок, графа) не заповнюється внаслiдок вiдсут­ ностi активiв, пасивiв, операцiй, у цiй статтi (рядку, графi) ставиться
3. операцiї, якi не потребують використання грошей та їх еквiвалентiв.
4. звiтнiсть призначена для поточного контролю та упра­в­лiн­ня в серединi пiдприємства на момент здiйснення госпо­дарських операцiй або од­разу ж пiсля їх завершення.
5. звiтнiсть характеризує всi сторони господарської дiяльностi та фiнансовi результати роботи пiдприємства за рi
7. Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi має бути проведена
8. це цiнний папiр, який засвiдчує безумовне грошове зобов'язання
9. перебувають у процесi виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання пiд час виробництва продукцiї, виконання робiт та надання послуг, а також управлiння пiдприємством

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Форми бухгалтерського облiку (укр.)
2.
По предмету Облiк i звiтнiсть (укр.) - Поняття бухгалтерського облiку (укр.)
3.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Теорiя бухгалтерського облiку. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухоблiку (укр.)
4.
По предмету Контролiнг (укр.) - Органiзацiя управлiнського облiку в системi контролiнгу (укр.)
5.
По предмету Iнформатика (укр.) - Основи iнформатики (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы