Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) по темам "Створення суб'єктiв господарювання та припинення їх дiяльностi (укр.)", "Порядок утворення, легiтимацiї та припинення дiяльностi суб'єктiв господарювання. (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 10 слов, смогли построить на 9 слов
Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) по темам Кросcворд по предмету Господарське право (укр.) по темам
 
По горизонтали
1. Об‘єднання двох або бiльше юридичних осiб в одну нову юридичну особу, при цьому цi юридичнi особи припиняють своє iснування i передають свої права та обов‘язки новостворенiй юридичнiй особi
7. Порядок державної реєстрацiї, що передбачений спецiальними законами, якими можуть бути встановленi особливостi державної реєстрацiї банкiв, об’єднань громадян, одв та омс
9. Документ встановленого зразка, який засвiдчує факт про державну реєстрацiю внесення до Єдиного державного реєстру

По вертикали
2. Єдиний документ дозвiльного характеру, який дає право на зайняття певним видом господарської дiяльностi
3. Суб’єкти господарювання реалiзують свою господарську компетенцiю на основi права
4. Стадiя заснування господарської дiяльностi, на якiй приймається рiшення про створення суб’єкта господарювання
5. Суб`єкт господарювання пiдлягає державнiй.. .
6. Пiдприємство може складатися з таких структурних пiдроздiлiв
8. Договiрне об’єднання, створене з метою постiйної координацiї господарської дiяльностi пiдприємств, що об’єдналися, способом централiзацiї однiєї або кiлькох виробничих та управлiнських функцiй

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП)
2.
Дiловодство (укр.)
3.
Эстетика (укр.)
4.
Религiєзнавство (укр.)
5.
Макроекономiка (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Господарське право (укр.) - Створення суб'єктiв господарювання та припинення їх дiяльностi (укр.)
2.
По предмету Господарське законодавство (укр.) - Державна реєстарцiя суб'єктiв господарювання (укр.)
3.
По предмету Господарське право (укр.) - Суб'єкти господарювання: загальна характеристика. Органiзацiйно-правовi форми господарських товариств. (укр.)
4.
По предмету Цивiльне право (укр.) - Припинення зобовязання (укр.)
5.
По предмету Конфлiктологiя (укр.) - Суб'єкти (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы