Кросcворд по предмету Психологiя (укр.) по темам "Вiк (укр.)", "Психологiя трудових вiдносин (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 46 слов
Кросcворд по предмету Психологiя (укр.) по темам Кросcворд по предмету Психологiя (укр.) по темам
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
2. поєднання високо-розвинутих спецiальних здiбностей, яке дає людинi змогу створювати такi продукти дiяльностi, що видiляються своєю новизною, досконалiстю i мають високу суспiльну значущiсть
3. Зiткнення протилежних iнтересiв i поглядiв,напруження i крайнє загострення суперечностей,що призводить до активних дiй,ускладнень,боротьби,супроводжуваних складними колiзiями
5. Негативна риса характеру людини, що виявляється як надмiрна зосередженiсть на своєму Я при цiлковитому iгноруваннi iнтересiв iнших людей
6. — метод навчання, що полягає в словесному тлумаченнi слiв, термiнiв, понять, явищ, принципiв дiй приладiв, використання наочних посiбникiв тощо
7. Спосiб побудови органiзацiї, що складається з ряду офiцiйних осiб, посади i пости яких утворюють iєрархiю i якi розрiзняються формальними правами i обовязками, що визначають їх дiї i вiдповiдальнiсть
10. Негативне упереджене ставлення суспiльства до людей похилого вiку, їх знецiнення, приниження та дискримiнацiя
11. Явище уповiльнених темпiв фiзичного та фiзiологiчного розвитку дитини, пiдлiтка чи юнака, вiдставання вiд середньостатистичної норми
12. Режим управлiння, за якого єдиним легiтимним джерелом управлiння в органiзацiї є колектив
13. Заохочення колективiв пiдприємств i окремих працiвникiв до пiдвищення ефективностi трудової дiяльностi
15. Член групи, за яким вона визнає право приймати рiшення в значущих для неї ситуацiях
16. Поняття, вироблене для вiдображення бiо-соцiальної природи людини, розгляду її як iндивiда
19. Набiр рис людини, якi суспiльство традицiйно вважає чоловiчими
22. Рухливiсть, здатнiсть до швидких змiн
23. Перша стадiя соцiального розвитку, в якiй дитина задовольняється грою наодинцi
24. Той керiвник чи службовець, про якого кажуть сам собi на умi
25. Галузь вiкової психологiї, що вивчає психологiчнi особливостi людей похилого вiку
26. Методика дослiдження, заснована на соцiально-психологiчної мотивацiї колективної iнтелектуальної дiяльностi, запропонована В. Дж. Гордоном
27. Вище людське почуття, що виявляється в стiйкiй свiдомiй прихильностi особистостi до когось чи чогось, спричиненiй визнанням достоїнств цього обєкту
28. Перелiк i опис загальнотрудових i спецiальних умiнь та навичок, необхiдних для виконання певної професiйної дiяльностi
29. Досить чiтко визначене положення iндивiда в соцiальнiй iєрархiї групи або групи у взаємостосунках з iншими групами
30. Прагнення бути в товариствi iнших людей, потреба людини в створеннi теплих, емоцiйно значимих стосункiв з iншими людьми
31. Сукупнiсть своєрiдних неповторних рис та особливостей людини, що вiдрiзняє її вiд iнших осiб. Iндивiдуальнiсть проявляється на iндивiдному рiвнi - фiзичнi та фiзiологiчнi ознаки (зовнiшнiсть, зрiст) i особистiсному - психологiчнi якостi (iнтелект, характер, здiбностi тощо)
32. Завершальна стадiя соцiального розвитку, в якiй людина прагне створити та пiдтримувати звязки з представниками обох статей
36. Процес цiлеспрямованого формування у людей зацiкавленого ставлення до працi та її результатiв
39. Обєднання однодумцiв, якi керуються спiльною метою
40. З якою наукою пов’язана психологiя вищої школи
42. процес i результат засвоєння учнями систематизованих знань, набуття умiнь i навичок, формування на їх основi наукового свiтогляду, моральних та iнших рис особистостi, розвиток її творчих сил i здiбностей
43. Подання зовнiшньої форми будь-якого обєкта, особливо особи
44. Епоха початкового фiзичного, психiчного розвитку i фiзiологiчного дозрiвання, протягом якої вiдбувається пiдготовка iндивiда до дорослого життя. Середня тривалiсть дитинства - вiд зародження до 10 рокiв
45. Вищий рiвень розвитку i функцiонування соцiальної групи

По вертикали
1. Сукупнiсть особистих якостей людини, що визначає її здатнiсть подобатися iншим людям i впливати на них
4. Незвязне, нерозбiрливе мовлення немовляти, 2) стадiя розвитку мовлення немовляти, що виявляється у несвiдомому вимовляннi окремих складiв i призначена для тренування мовленнєвого апарату дитини
8. Процес накопичення кiлькiсних та якiсних прогресивних змiн, рух вперед вiд простого до складного, вiд нижчого до вищого. Розвиток - загальнонаукова категорiя, вiкова психологiя спецiалiзується на вивченнi психiчного розвитку
9. Властивiсть особистостi, що характеризується переважною спрямованiстю психiки людини на свiй внутрiшнiй свiт. Iнтроверсiя є протилежною екстраверсiї
12. Як називається форма навчання, де основним при органiзацiї освiтнього процесує самостiйна робота людини, що навчається
14. Форма поведiнки людини, яка виявляється у копiюваннi, вiдтвореннi дiй, поглядiв чи виявiв характеру iнших осiб
17. вольова якiсть, що виявляється в умiннi людини активно викликати дiї, потрiбнi для подолання труднощiв, i енергiйно дiяти пiд час досягання мети
18. Дiяльнiсть людини, яка вимагає вiд неї зусиль, енергозатрат, усвiдомлення доцiльностi й необхiдностi виконання роботи
20. Позитивний результат дiяльностi, факт вищого досягнення поставленої мети
21. Явище несприймання чи опору дитини виховному впливу дорослих, що має стiйкий характер i потребує спецiальних корекцiйних психолого-педагогiчних заходiв
33. Негнучкiсть, жорсткiсть мислення чи поведiнки людини за необхiдностi адаптуватись до змiн
34. Форма управляння пiдприємством, де вищi повноваження належить одному субєктовi
35. Пiдтримуючий емоцiйно-тiлесний контакт батькiв з новонародженим, спрямований на подолання почуття самотностi i незахищеностi малюка внаслiдок рiзкої змiни середовища його iснування
37. негативний емоцiйний стан, що виражається в усвiдомленнi невiдповiдностi власних думок, учинкiв i зовнiшностi не тiльки сподiванням оточуючих, а й власним уявленням про належну поведiнку i зовнiшнiсть
38. Вродженi анатомо-фiзiологiчнi особливостi мозку, нервової системи в цiлому, що складають природну основу для розвитку певних психiчних структур (здiбностей, темпераменту, характеру тощо)
41. Соцiальна характеристика людини, що виявляється в певнiй стереотипнiй поведiнцi, яка вiдповiдає маскулiнним (чоловiчим) чи фемiнiнним (жiночим) ознакам

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Психологiя i педагогiка (укр.)
2.
Соцiальна психологiя (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Психологiя (укр.) - Психологiя трудових вiдносин (укр.)
2.
По предмету Трудове право (укр.) - Поняття та змiст трудових правовiдносин (укр.)
3.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Пiдприємство в системi ринкових вiдносин (укр.)
4.
По предмету Психологiя (укр.) - Вiкова психологiя (укр.)
5.
По психологии - Психологiя особистостi (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы