Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) по темам "Податки i податкова система (укр.)", "Бюджет i бюджетна система (укр.)", "Мiсцевi фiнанси (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 28 слов
Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) по темам Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) по темам
 
По горизонтали
1. Щорiчний баланс надхлджень та видаткiв, що розробляється державними органами
5. Обовязковi платежi, якi справляються за певними ставками вiд чiтко визначеного обєкта оподаткування
6. Сукупнiсть юридичних норм, що регулюють дiяльнiсть органiв державної влади й управлiння щодо складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету – це бюджетне … .
7. Обовязковi платежi, якi можуть надходити до рiзних бюджетiв
15. Являється пiдакцизним товаром
16. Час, який в Українi триває з 1 сiчня по 31 грудня
17. Скiльки вiдсоткiв становить податок на додану вартiсть з 1 сiчня 2011 року до 31 грудня 2013 року
22. Документ, в якому встановлюється розподiл доходiв та фiнансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштiв за певними перiодами року вiдповiдно до бюджетної класифiкацiї
23. Форма грошової допомоги мiсцевим бюджетам iз державного, яка призначена для конкретно визначеної цiлi/цiлей
24. Посадовi особи, або органи, що надiленi бюджетними повноваженнями
25. Доходи, що мобiлiзуються мiсцевою владою самостiйно на основi власних рiшень i за рахунок джерел визначених мiсцевими органами влади

По вертикали
1. Кредитно-фiнансова установа, яка здiйснює грошовi розрахунки
2. Безвiдплатна, безповоротна допомога з бюджету вищого рiвня бюджету нижчого, яка не має цiльового характеру та надається у випадку перевищення видаткiв над доходами.
3. Учасник бюджетного процесу, що здiйснює контроль над адмiнiструванням податкiв
4. Податковi законодавчо встановленi винятки з загальних правил оподаткування, якi надають платниковi можливiсть зменшити суму податку (збору), що пiдлягає сплатi, або звiльняють його вiд виконання окремих обовязкiв та правил, повязаних з оподаткуванням
6. Перевищення доходiв над видатками в бюджетi
7. Обовязковi платежi, якi визначаються як розподiлення загальної суми на певну кiлькiсть платникiв
8. Учасник бюджетного процесу, що розробляє проект закону про Державний бюджет України
9. Органiзацiя вертикальної структурної побудови бюджету за рiвнями влади
10. Податок, який належить до загальнодержавних податкiв та зборiв
11. Обовязковi платежi, якi встановлюються мiсцевими органами влади i є обовязковими до сплати за встановленими ставками тiльки на певнiй територiї
12. Строк складання та надання органу Державної податкової служби податкової звiтностi
13. Орган влади, що приймає закон про Державний бюджет України
14. Орган виконавчої влади, що розробляє стратегiю щодо внутрiшнiх i зовнiшнiх запозичень держави, погашення та обслуговування державного боргу
18. Орган, яким приймається бюджет України
19. Регламентований законодавством порядок складання, розвитку, затвердження та виконання бюджетiв
20. Складова частина бюджету
21. Обовязковi платежi, якi справляються внаслiдок наявностi конкретного виду майна, що знаходиться в приватнiй, колективнiй та державних формах власностi

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Податкова система (укр.)
2.
Банкiвська система (укр.)
3.
Налоговая система
4.
Фiнанси пiдприємств (укр.)
5.
Бюджет

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнанси (укр.) - Податки i податкова система (укр.)
2.
По предмету Экономика (укр.) - Податкова система Францiї (укр.)
3.
По бюджету - Бюджетна система (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Мiсцевi фiнанси (укр.)
5.
По бюджету - Бюджетна система


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы