Кросcворд по предмету Конституцiйне право (укр.) по темам "Конституцiйно-правовi основи суспiльного ладу зарубiжних країн (укр.)", "Система органiв державної влади (укр.)", "Конституцiйне право як наука (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 21 слов
Кросcворд по предмету Конституцiйне право (укр.) по темам Кросcворд по предмету Конституцiйне право (укр.) по темам
 
По горизонтали
2. Функцiя, що закрiплює засади конституцiйного ладу, полiтичного режиму
3. Установа виконавчої влади держави або самоврядної територiї, яка вiдає певною галуззю або сферою суспiльного життя i здiйснює державне управлiння в цiй сферi
8. Це режим, при якому держава прагне повного, всеохоплю-ючого контролю над усiма сторонами життя суспi-льства i людини
13. Вид ладу, в якому закрiплена органiзацiя i дiяльнiсть суспiльства, передбаченi та гарантованi конституцiєю i законами країни
15. Форма суспiльної свiдомостi, що мiстить в собi сукупнiсть поглядiв, почуттiв, емоцiй, iдей, теорiй та концепцiй, а також уявлень i настанов, якi характеризують вiдношення особи, суспiльної групи i суспiльства в цiлому до чинного чи бажаного права, а також до всього, що охоплюється правовим регулюванням
19. Полiтичний режим, при якому державна влада здiйснюється однiєю особою або вузьким колом осiб (правлячою елiтою) при мiнiмальнiй участi населення

По вертикали
1. Голова виконавчої влади у сша
2. рiзновид референдуму, на якому вирiшуються питання змiни статусу територiї, чи приєднання територiї до iншої.
4. Як називається уряд, створений з представникiв декiлькох партiй
5. Закон, який регулює правовий статус усiх державних органiв у кнр
6. Полiтика чи процес продажу або передачi державної чи суспiльної власностi (особливо нацiоналiзованої промисловостi) у руки приватних iнвесторiв
7. Центральний орган виконавчої влади, покликаний формувати та реалiзовувати державну полiтику у вiдповiднiй сферi суспiльного життя
9. Функцiя, в якiй Конституцiя створює основу i визначає межi дiяльностi державного органу
10. Основна специфiчна форма дiяльностi суду
11. Результат привласнення, тобто вiдношення людей до певних речей, як до своїх
12. Функцiя, в якiй Конституцiя проявляються в тому, що в нiй закрiпленi права i свободи особи, норми мiжнародних договорiв
14. Один iз способiв формування уряду
15. Наслiдки, що ведуть до виникнення конституцiйно-правових вiдносин
16. Функцiя, в якiй Конституцiя стимулює подальший розвиток суспiльних вiдносин
17. Функцiя, в якiй Конституцiя є результатом суспiльної злагоди
18. Визначає саму модель правил вольової поведiнки або суб`єктiв конституцiйного права, незалежно вiд їх волi, i мiстить правовий припис про їх дiяльнiсть в умовах, передбаченою гiпотезою

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Конституцiйне право України (укр.)
2.
Податкова система (укр.)
3.
Банкiвська система (укр.)
4.
Аграрне право (укр.)
5.
Мiжнародне право (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Конституцiйне право (укр.) - Конституцiйно-правовi основи суспiльного ладу зарубiжних країн (укр.)
2.
По предмету Конституцiйне право (укр.) - Система органiв державної влади (укр.)
3.
По предмету Правознавство (укр.) - Конституцiйне право зарубiжних країн
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Правовi основи цивiльної безпеки (укр.)
5.
По предмету Охорона працi (укр.) - Правовi та органiзацiйнi основи охорони працi (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы