Кросcворд по политологии на тему "Полiтична елiта i лiдерство (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 15 слов, смогли построить на 15 слов
Кросcворд по политологии на тему Кросcворд по политологии на тему
 
По горизонтали
3. Функцiя полiтичного лiдерства, означає що полiтичний лiдер свiдомо вносить новi, конструктивнi iдеї соцiального устрою. Вiн формулює новi соцiальнi цiлi й завдання, обґрунтовує стратегiчнi прiоритети й тактичнi засоби їх досягнення i розв’язання
4. Тип лiдерства, який базується на авторитетi звичаїв
6. Тип лiдера, який базується на переконаннi в законностi i рацiональностi встановлення порядкiв та у правi на панування органiв, якi здiйснюють владу
8. Функцiя елiти, яка полягає у представленнi соцiальних iнтересiв
11. Концепцiя елiт, за якої елiта - це найцiннiший елемент суспiльства, надiлений високими здiбностями в найважливiших для держави сферах дiяльностi
12. Функцiя елiти, полягає у розробцi стратегiї i тактити розвитку суспiльства, визначеннi полiтичної програми дiй
13. Тип лiдера, який налаштований на радикальнi i всеосяжнi змiни в суспiльствi аж до змiни основ суспiльного ладу
15. Елiта надiлена особливими психологiчними, соцiальними i полiтичними якостями, яка бере безпосередню участь у затвердженнi i здiйсненнi рiшень, пов’язаних з використанням державної влади або впливом на неї

По вертикали
1. Концепцiя лiдерства в основу якої покладено людську психiку
2. Концепцiя полiтичного лiдерства, яка виходить iз iдеї вiдносної множинностi явищ лiдерства i трактує його як функцiю ситуацiї
5. Один iз видiв полiтичного лiдера, який характеризується гнучкiстю його мислення, схильнiстю до отримання якнайповнiшої iнформацiї, увагою до тих аргументiв, що суперечать його власнiй позицiї
7. Тип полiтичної елiти, який спирається на традицiйнi цiнностi
9. Авторитетний член органiзацiї, групи, суспiльства, особистий вплив якого дозволяє йому вiдiгравати суттєву роль у полiтичних процесах та ситуацiях, створювати та реалiзовувати програму розв’язання соцiальних проблем i завдань суспiльного розвитку
10. Концепцiя елiт, представники якої мотивують необхiднiсть подiлу суспiльства на елiту i масу, спираючись на твердження, що вiдмiннiсть мiж ними є генетичною
14. Тип лiдерства, за якого керiвництво як реалiзацiя iнституцiалiзованих владних повноважень

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Полiтична економiя (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Дiловодство (укр.)
4.
Эстетика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Полiтологiя (укр.) - Антична полiтична думка (укр.)
2.
По предмету Географiя (укр.) - Полiтична карта свiту (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Свадьба - Весiлля (укр.)
5.
По предмету Мiжнародне оподаткування (укр.) - Планування (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы