Кросcворд по предмету Соцiологiя (укр.) по темам "Соцiальна структура суспiльства (укр.)", "Соцiологiя працi (укр.)", "Суть i функцiї соцiальних iнститутiв (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 27 слов
Кросcворд по предмету Соцiологiя (укр.) по темам Кросcворд по предмету Соцiологiя (укр.) по темам
 
По горизонтали
1. Трудова (… ) - це послiдовнiсть займаних iндивiдом робочих мiсць в iєрархiчнiй системi трудової дiяльностi суспiльства, а також процес перемiщення працiвника з нижчих позицiй на вищi
4. Якi iнститути пов"язанi iз здобуттям влади, її здiйсненням, розподiлом, захистом
10. Яка функцiя спрямована на збагачування зв"язкiв, спiлкування, взаємодiї мiж людьми за рахунок певної органiзацiї їх спiльної життєдiяльностi
15. Система поглядiв та iдей якi визначають учнi та способи дiяльностi iнституту - це...
16. Який тип соцiальних вiдносин в колективi характеризується наступним твердженням:орiентацiя на iндивiдуальнi цiлi в умовах спiльної роботи, що заснована на недовiрi
18. Рух iндивiда соцiальною драбиною мiж рiзними поколiннями
22. Як називається невиконання, неналежне виконання функцiй соцiальним iнститутом
25. Перехiд iндивiда, соцiального обєкта або цiнностi, створеної або модифiкованої завдяки людськiй дiяльностi, вiд однiєї соцiальної позицiї до iншої - це соцiальна …
27. (Мобiльнiсть) коли перемiщення вiдбуваються колективно, наприклад, пiсля соцiальної революцiї старий клас поступається панiвнi позицiї нового класу

По вертикали
2. Трудова (… ) — соцiальний процес засвоєння особистiстю нової трудової ситуацiї, який характеризується активною взаємодiєю особистостi й трудового середовища
3. Яка функцiя є протилежною щодо iнтегративної
5. Яка функцiя полягає в дiях пiдвищення мiри задоволення людей своїмбуттям
6. Хто iз росiйських соцiологiв видiляв 5 груп загальних ознак соцiальних iнститутiв
7. Соцiально-економiчне явище, яке виявляється в невикористаннi частини працездатного населення в суспiльному виробництвi
8. Автор Двофакторної теорiї мотивацiї
9. Соцiальний прошарок iндивiдiв, що рiзняться за своїм становищем у соцiальнiй iєрархiї суспiльства
11. Для якого стилю керiвництва характерний тотальний, всеохоплюючий контроль
12. Передача iндивiдами встановлених у даному суспiльствi зразкiв поведiнки i способiв дiяльностi - це...
13. Якi функцiї властивi лише контрольному iнституту
14. Як називається соцiальний iнститут який виконує кiлька функцiї
17. Якого походження термiн "соцiальний iнститут"?
19. Тип стратифiкованого суспiльства, яке було граничною формою нерiвностi, за якої однi люди володiли iншими
20. (Мобiльнiсть) коли перемiщення вниз, вгору або по горизонталi вiдбувається у кожної людини незалежно вiд iнших
21. Якщо обсяг мобiльностi становить кiлькiсть iндивiдiв що перемiстилися, то вiн називається
23. Яка соцiальна роль працiвника характеризується наступним твердженням:людина з найбiльш вираженими органiзацiйними здiбностями
24. Соцiальний процес, що характеризується перетворенням дiяльностi людини i її результатiв на самостiйну силу, пануючу над ним i ворожу йому
26. Органiзацiя соцiологiчних засобiв та факторiв мотивацiї, якi уможливлюють трудову дiяльнiсть з позитивними наслiдками

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Соцiальна психологiя (укр.)
2.
Охорона працi (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Суть i функцiї соцiальних iнститутiв (укр.)
2.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Суть i функцiї грошей (укр.)
3.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiя працi (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнанси i соцiальна полiтика (укр.)
5.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Соцiологiя особистостi (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы