Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему "Грошовий ринок (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 15 слов, смогли построить на 12 слов
Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Взаємозвязок мiж грошовою базою та грошовою масою характеризує грошовий …
4. Головнi учасники ринку грошей , якi постiйно або змiнно можуть виступати в якостi продавцiв, покупцiв або посередникiв
6. Господарська операцiя, яка передбачає придбання основних фондiв, нематерiальних активiв, корпоративних прав та цiнних паперiв в обмiн на кошти або майно
7. Український дослiдник, який розглядав грошовий ринок як самостiйний механiзм, на базi якого формуються i урiвноважуються попит на грошi та пропозицiя грошей
9. Ринок на якому купуються грошовi кошти на тривалий час - ринок …
11. Ринок на якому здiйснюється перемiщення позичкового капiталу, який приводиться в рух за допомогою фондових цiнностей

По вертикали
1. Ринок цiнних паперiв, на якому здiйснюється емiсiя i первинне розмiщення цiнних паперiв
2. … вiдсоток є нормою доходу, яку Центральний банк стягує iз комерцiйних банкiв за позики, виданi пiд заставу комерцiйних векселiв
3. Частина ринку грошей, де тимчасово вiльнi грошовi ресурси одних кредитних установ залучаються iншими i взаєморозмiщуються мiж ними переважно у формi мiжбанкiвських депозитiв- це … ринок
5. Яку назву мають посередники в операцiях з продажу грошей, такi як банки, фiнансовi компанiї, страховi компанiї, пенсiйнi фонди, тощо
8. Стандартизованi чеки, якi випускаються банками - членами мiжнародної органiзацiї єврочекiв i якi супроводжуються спецiальною гарантiйною карткою. Цей вид платiжних документiв виник наприкiнцi 60-х рокiв, коли ряд великих європейських банкiв надали своїм клiєнтам право виписувати чеки пiд час поїздок за кордон i отримувати за ними грошi у вiддiленнях зарубiжних банкiв-кореспондентiв з предявленням гарантiйної картки
10. Яку назву мають посередники в операцiях з продажу грошей, такi як брокери, дилери

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Ринок (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Грошовий потiк (укр.)
2.
По предмету Экономика (укр.) - Ринок (укр.)
3.
По предмету Макроекономiка (укр.) - Ринок працi (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовий ринок (укр.)
5.
По предмету Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП) - Iпотечний ринок (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы