Кросcворд по предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) по темам "Управлiння ризиками на торговельному пiдприємствi (укр.)", "Управлiння прибутком торговельного пiдприємства (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 18 слов
Кросcворд по предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) по темам Кросcворд по предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) по темам
 
По горизонтали
2. Зона.. .. ризику - можливiсть втрат по фiнансовiй операцiї в розмiрi розрахункової суми доходу в цьому випадку збиток пiдприємства буде вираховуватись сумою понесених ним витрат
4. Зона, в якiй фiнансовi операцiї здiйснюються без прогнозованих фiнансових втрат
5. Зовнiшнi ризики
6. Система превентивних заходiв для запобiгання ризикам
7. Самостiйний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом мiсцевого самоврядування, або iншими суб'єктами для задоволення суспiльних та особистих потреб шляхом систематичного здiйснення виробничої, науково-дослiдної, торгiвельної, iншої господарської дiяльностi
9. Зона.. .. ризику – можливiсть втрат по фiнансовiй операцiї в розмiрi всього власного капiталу або значної його частини, що призводить до банкрутства
11. Органiзацiя, що бере участь в торгiвлi товарами чи послугами споживачам
13. Фактично одержана величина прибутку - це ... прибуток
14. Функцiя прибутку, що характеризує кiнцевий результат господарської дiяльностi - це
15. Рiзниця мiж сукупними доходами i сукупними витратами пiдприємства - це
16. Зона.. .. ризику – можливiсть втрат по фiнансовiй операцiї в розмiрi розрахункової суми прибутку

По вертикали
1. Внутрiшнi ризики
2. Економiчний процес взаємодiї i боротьби суб’єктiв господарювання за найвигiднiшi умови функцiонування на ринку (виробництва i збуту товарiв, отримання найбiльших прибуткiв).
3. Функцiя, при якiй прибуток є джерелом формування рiзних фондiв стимулювання -
6. Неможливiсть оцiнки майбутнього розвитку подiй, як з погляду iмовiрностi їх реалiзацiї, так i з погляду масштабiв i виду їхнього прояву
8. Прибуток як результативний показник дiяльностi пiдприємства залежить вiд спiввiдношення мiж розмiром ... i витратами на здiйснення торгово-фiнансової дiяльностi
10. Ситуацiя, при якiй виникає ризик
12. Загальний, недеталiзований план певної дiяльностi, який охоплює тривалий перiод (5-7 рокiв), спосiб досягнення складної цiлi.

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Корпоративне управлiння (укр.)
2.
Стратегiчне управлiння (укр.)
3.
Управлiння персоналом (укр.)
4.
Планування i контроль на пiдприємствi (укр.)
5.
Звiтнiсть пiдприємства (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння ризиками на торговельному пiдприємствi (укр.)
2.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння позиковим капiталом на торговельному пiдприємствi (укр.)
3.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння капiталом торговельного пiдприємства (укр.)
4.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння товарними запасами торговельного пiдприємства (укр.)
5.
По предмету Пiдприємництво i бiзнес-культура (укр.) - Управлiння потенцiалом пiдприємства (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы