Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) на тему "Податки i податкова система (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 18 слов
Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) на тему Кросcворд по предмету Фiнанси (укр.) на тему
 
По горизонтали
1. Скiльки вiдсоткiв становить податок на додану вартiсть з 1 сiчня 2011 року до 31 грудня 2013 року
5. Обовязковi платежi, якi справляються за певними ставками вiд чiтко визначеного обєкта оподаткування
8. Функцiї полягає в тому, що за допомогою податкiв формуються фiнансовi ресурси держави, забезпечує обєктивнi умови для утворення матерiальної основи функцiонування суспiльства
10. Змiни до будь-яких елементiв податкiв та зборiв не можуть вноситися пiзнiш як за шiсть мiсяцiв до початку нового бюджетного перiоду, в якому будуть дiяти новi правила та ставки
12. Податок, який належить до мiсцевих зборiв та податкiв
13. Дуже складна фiнансова категорiя, яка здiйснює вплив на всi економiчнi явища та процеси, обовязковий елемент економiчної системи будь-якої держави незалежно вiд моделi економiчного розвитку та полiтичних сил при владi
15. Систематизований звiт ставок мита, яким обкладаються товари та iншi предмети, що ввозяться на митну територiю України або вивозяться за межi цiєї територiї
17. Обовязковi платежi, якi справляються внаслiдок наявностi конкретного виду майна, що знаходиться в приватнiй, колективнiй та державних формах власностi

По вертикали
2. Цiна товару, яка фактично сплачена або пiдлягає сплатi на момент перетину митного кордону України
3. Обовязковi платежi, якi встановлюються мiсцевими органами влади i є обовязковими до сплати за встановленими ставками тiльки на певнiй територiї
4. Обовязковi платежi, якi визначаються як розподiлення загальної суми на певну кiлькiсть платникiв
6. Являється пiдакцизним товаром
7. Обовязковi платежi, якi на тривалий перiод повнiстю чи частково закрiпленi як дохiдне джерело конкретного бюджету
9. Обовязковi платежi, якi встановлюються найвищими органами влади в державi i є обовязковими до сплати за єдиними ставками на всiй територiї України
10. Сукупнiсть податкiв i зборiв, механiзмiв i способiв їх розрахунку та сплати, а також субєктiв податкової роботи, якi забезпечують адмiнiстрування i надходження податкiв i зборiв до бюджету та iнших державних цiльових фондiв
11. Фiзична, або юридична особа, на яку законно покладається обов'язок сплати податку
14. Законодавчо встановлений розмiр податку або збору, виходячи з обєкта або одиницi оподаткування
16. Податковi законодавчо встановленi винятки з загальних правил оподаткування, якi надають платниковi можливiсть зменшити суму податку (збору), що пiдлягає сплатi, або звiльняють його вiд виконання окремих обовязкiв та правил, повязаних з оподаткуванням

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Податкова система (укр.)
2.
Банкiвська система (укр.)
3.
Налоговая система
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Информатика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Экономика (укр.) - Податкова система Францiї (укр.)
2.
По предмету Фiнанси (укр.) - Податки (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Податки (укр.)
4.
По предмету Податкова система (укр.) - Податки (укр.)
5.
По предмету Фiнанси (укр.) - Податки та оподаткування (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы