Кросcворд по маркетингу на тему "Маркетингове цiноутворення (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 26 слов, смогли построить на 24 слов
Кросcворд по маркетингу на тему Кросcворд по маркетингу на тему
 
По горизонтали
2. Цiновий _______ складається з цiни та цiноутворення
5. Облiкова, стимулююча, розподiльна, вимiрювальна - це ______ цiноутворення
7. Цiнова ________ - це загальнi принципи, яких дотримується компанiя у сферi встановлення цiн на свої товари чи послуги
8. _______ конкуренцiя - одну потребу можна задовольнити рiзними способами
10. _______ конкуренцiя - зниження цiн
11. Це дiяльнiсть, спрямована на створення попиту та досягнення цiлей пiдприємства через максимальне задоволення потреб споживачiв
12. ______________ цiноутворення - це сукупнiсть загальних правил, принципiв i методiв розробки концепцiї цiноутворення
15. Ввiв поняття змiнних витрат працi
16. _______ цiнова конкурецiя - якiснiший товар продається за цiнами конкурента
19. _______ конкуренцiя - аналогiчнi товари рiзних виробникiв
20. Iснує _________ i непрямий вплив держави на цiни
21. Бувають внутрiшнi i зовнiшнi ________ формування цiн
22. Ринкове цiноутворення, яке функцiонує на базi взаємодiї попиту i пропозицiї, i централiзовано державне формування цiн державними органами - це __________ цiноутворення

По вертикали
1. Реклама, специфiка виробленої продукцiї, особивостi виробничого процесу, ринкова стратегiя i тактика виробника - це ________ критерiї
3. Елемент методологiї
4. _______ конкуренцiя - один товар має рiзне оформлення
6. Процес формування цiн на товари i послуги
9. _______ конкуренцiя - розповсюдження недостовiрної iнвформацiї, випуск товарiв-iмiтаторiв
13. __________ цiн - невiдповiднiсть цiн на с-г та промислову продукцiю
14. Економiчна категорiя, що визначає суму грошей, за яку продавець хоче продати, а покупець готовий купити товар
15. В якiй країнi держава регулює 5-10% цiн в галузях, де iснує природна монополiя
17. Закон _____ - закон, який передбачає, що виробництво i обмiн товарiв мають здiйснюватись на основi їхньої вартостi, тобто як обмiн еквiвалентiв
18. Ввiв поняття снвп
19. Постiйно дiючi правила, положення, якi є характерними для всiєї системи цiн

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Цiноутворення (укр.)
2.
Эстетика (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Экономика (укр.) - Цiноутворення (укр.)
2.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Витрати виробництва, собiвартiсть продукцiї та цiноутворення на пiдприємствi (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По - Дiєприкметник (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы