Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему "Iнтелектуальна власнiсть (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 24 слов
Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему Кросcворд по предмету Правознавство (укр.) на тему
 
По горизонтали
6. Фiксацiя звукiв i рухомих зображень
9. Цiлеспрямована розумова робота людини, результатом якої є щось якiсно нове, що вiдрiзняється неповторнiстю, оригiнальнiстю, унiкальнiстю. Чим вище iнтелектуальний потенцiал iндивiдуума, тим цiннiше результати його творчої дiяльностi
10. Грошовий вираз вартостi товару, що покриває витрати на виробництво (витрати) i враховує прибуток, отриманий виробником або продавцем товару
13. Особа, яка найняла працiвника за трудовим договором (контрактом)
15. Один з видiв передачi обєктiв iнновацiйної дiяльностi. Являє собою сукупнiсть проектних i практичних робiт, що вiдносяться до iнженерно-технiчної областi i необхiднi для здiйснення проекту або трансферу технологiї в промисловiсть
16. Звукозапис на вiдповiдному носiї
17. Вiдеозапис на вiдповiдному матерiальному носiєвi (магнiтнiй стрiчцi, магнiтному диску, компакт-диску i тому подiбне) виконання або яких-небудь рухомих зображень (iз звуковим супроводом або без нього), окрiм зображень у виглядi запису, що входить в аудiовiзуальний твiр
21. Головна умова охороноздатностi всiх обєктiв патентного права i торгової марки
22. Що надається державою творцевi роботи виняткове право забороняти iншим особам вiдтворювати, адаптувати, публiчно поширювати, виконувати або виставляти її

По вертикали
1. Вид промислового зразка
2. Лiцензiйний платiж у виглядi сум
3. Суспiльно визнаний еквiвалент цiнностi обєкту оцiнки
4. Копiрайтосприможна робота, що складається iз зборiв ранiше iснуючого матерiалу
5. Певна господарська дiяльнiсть, яка провадиться або планується для провадження з використанням активiв цiлiсного майнового комплексу
6. Документ який подається до патентного вiдомства
7. Обємно просторовий обєкт авторського права
8. Угода, яка забороняє використання зображення Червоного Хреста i Червоного пiвмiсяця у якостi торговельної марки
11. Зазвичай служать для розпiзнавання пiдприємств i видiлення їх серед iнших. Якщо товарний знак дозволяє вiдрiзняти товари або послуги пiдприємства, то фiрмове найменування указує на пiдприємство без якого-небудь посилання на тих, що поставляються їм на ринок товари або послуги i характеризує репутацiю i положення пiдприємства в цiлому. Отже, фiрмове найменування є цiнним надбанням того пiдприємства, якому воно належить. Це найменування служить також корисним джерелом iнформацiї для споживачiв. То
12. Актор (театру, кiно i тому подiбне), спiвак, музикант, танцюрист або iнша особа, що виконує роль, спiває, читає, декламує, грає на музичному iнструментi, танцююче або будь-яким iншим способом виконуюче твори лiтератури, мистецтва або твори народної творчостi, цирковi, естраднi, ляльковi номери, пантомiми i тому подiбне, а також диригент музичних i музично-драматичних творiв
14. Обєкт сумiжних прав
18. Iдея, товар або технологiя, запущенi у виробництво i представленi на ринку
19. Товарний …
20. Продукцiя схожа з оцiнюваним зразком продукцiї
23. Авторське право стосується

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Анестезiологiя (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Власнiсть (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Правознавство (укр.) - Законодавство (укр.)
4.
По предмету Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.) - Аутсорсинг (укр.)
5.
По экономике - Рефiнансування (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы