Кросcворд по предмету Страхування (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 18 слов
Кросcворд по предмету Страхування (укр.) на тему Кросcворд по предмету Страхування (укр.) на тему
 
По горизонтали
5. Юрид. Або Фiз. Особи, якi одержали лiцензiю на здiйснення страхової дiяльностi
6. Замiна полiса з одного виду страхування життя на iнший. контр алiмент — отриманий перестраху вальний iнтерес
7. Одна iз форм медичного страхування
8. Вид страхування залежно вiд сфери дiяльностi
12. Перелiк ризикiв, якi пiдпадають пiд страхування, зi зазначенням частини страхової суми та вiдповiдної їй страхової премiї, що передається цедентом на перестрахування
14. На основi скiлькох категорiй сьогоднi здiйснюється страхування життя на страховому ринку України
17. Страхова компанiя, створена радянськими органiзацiями у Великобританiї в 1924 роцi для забезпечення зовнiшньої торгiвлi срср iз Захiдною Європою
18. Офiцiйно вповноважена особа, котра, маючи вiдповiдну фахову пiдготовку, актуарiя з допомогою методiв математичної статистики обчислює страховi тарифи

По вертикали
1. Перехiд до страховика на пiдставi вiдповiдного акту права вимоги
2. Експерт, який володiє глибокими знаннями страхової справи
3. Добровiльне страхування ризику непогашення кредитiв
4. Визначення страховиком ставки премiї, за якою вiн готовий застрахувати ризик
9. Обєкт кошти яких не були втраченi через страховий випадок
10. Впровадження чого спричинило запровадження страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi
11. Передбачена договором частина збиткiв, що в разi настання страхової подiї не вiдшкодовується страховиком
13. Економiчно обгрунтована частина страхової суми, яку цедент залишає на своїй вiдповiдальностi - власне …
15. Письмова угода мiж страхувальником i страховиком, яка засвiдчує, що страховик бере на себе зобовязання у разi настання страхового випадку виплатити страхову суму або в межах страхової суми вiдшкодувати збиток страхувальниковi чи iншiй особi
16. Згода однiєї сторони страхових вiдносин (страхувальника або страховика) з пропозицiями iншої сторони про укладення договору страхування

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Анестезiологiя (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы