Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 38 слов
Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему Кросcворд по предмету Грошi та кредит (укр.) на тему
 
По горизонтали
4. Обєктивна необхідність субєкта у певних благах
5. Цінні папери, механізм випуску та обігу яких повязаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів – це … цінні папери
7. Операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси для
8. Маса товару із тарою та пакувальним матеріалом
9. Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобо в’язання векселедавця
10. Видатки на виробництво та нагромадження капітальних благ, вигоди від яких отримуватимуть у майбутньому
11. - спосіб розгляду спірних справ, за якого сторони звертають­ся до третейського суду (незалежний від сторін, що сперечаються, посе­редник)
13. - офіційний документ, що видається судновласником ван­тажовідправнику як свідчення прийняття вантажу до перевезення морським шляхом
14. Яка концепція походження грошей стверджує, що гроші виникли виділення одного особливого товару?
15. Права, посвідчені цінним папером, належать предявникові цінного паперу на …
16. Операція, угода, що супроводжується взаємними поступками, знижками
17. - перетворення державної власності в Інші форми власно­сті продажем, передаванням або їх поєднанням
19. Функція за допомогою якої формується мотиваційний механізм ефективної та корисної праці
21. Ця людина сприяла розвитку економічної науки, нею видавався журнал Економічний покажчик
23. - офіційне представлення підприємства, фірми, фонду, виду діяльності тощо перед громадськістю
25. Право вилучати з речей їхні корисні властивості
27. Функція підприємництва, за допомогою якої генеруються ідеї та реаліїуються нові комерційні ідеї
28. Придбання права на стягнення боргів
29. Теорія, яка стверджує, що гроші є суто умовними знаками
30. Гроші, яі мають внутрішню власну вартість, називаються…?
32. План досягнення цілей організації
33. Прибуток, отриманий від різниці між номінальною вартістю випущених в
34. Які гроші існують у вигляді певних сум, записаних на рахунках у банку?
36. - випуск в обіг грошей та цінних паперів (акцій, облігацій, депо­зитних сертифікатів та інших зобовязань)

По вертикали
1. Сума грошей, яку клієнт вносить на зберігання в банк
2. Фінансові операції з розміщення вільних коштів з метою отри-
3. - обовязковий платіж, що стягується державою або від імені держави з підприємств та населення у встановленому законодавством по­рядку
6. Цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів – це … цінні папери
10. Опосередковане знання про дійсність. Це опосередкування відбувається завдяки перенесенню знання на матеріальний носій (паперо­вий, плівковий, машинний тощо)
12. - боргова неспроможність, неможливість підприємця спла­тити по своїх боргових зобовязаннях у звязку з відсутністю коштів, непла­тоспроможність, фінансовий крах, розорення
17. Акції, що надають їх власникам переважні, стосовно власників простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених законодавством
18. Здатність фінансових активів та матеріальних цінностей перетворюватися на готівку
20. - свідоцтво, що засвідчує якість (робіт, послуг) фактично по­ставленого товару і його відповідність умовам контракту
22. Специфічні грошові форми, в яких грошова сутність послаблена?
24. Облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість
26. - обєднання, спілка організацій або осіб для досягнення пев­них цілей
31. Цінний папір, що приносить відсоток
35. Благо, що немає речевої форми та надається субєктам, які її потребують

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы