Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 21 слов
Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему
 
По горизонтали
2. Сукупність видів живого й оточуючого їх середовища, яка складає екосистему ландшафтно-географічної :юни або сектора природного поясу
3. Кількість живої речовини будь-яких живих істотно виражена в одиницях маси на одиницю площі
7. Культивування на незайманих ділянках території населених місць дикорослих або окультурених рослин для поліпшення якості середовища
9. Властивість деяких хімічних елементів, сполук і біогенних речовин згубно впливати на живі організми (рослини, тварини, гриби, мікроорганізми) і здоровя людей (бензапірен, важкі метали, кислотні сполуки, оксиди азоту, сірки)
11. Стійка, саморегульована, просторово обмежена природна система, в якій функціонально взаємоповязані живі організми та навколишнє їх абиотическая середовище
15. Сукупність особин одного виду з однаковим генофондом, яка живе на спільній території протягом багатьох поколінь
16. Співтовариство живих організмів та середовища існування, що становить єдине ціле на основі харчових звязків і способів отримання енергії
19. Збудники інфекційних захворювань рослин, тварин і людини, які розвиваються лише в живих клітинах. належать до найпростіших і найдрібніших неклітинних форм живої матерії, яка є проміжною між живим і неживим, у них не відбувається власного обміну речовин

По вертикали
1. Органічна речовина грунту, яка утворюється в результаті розкладу рослинних і тваринних рештків і продуктів життєдіяльності організмів
2. Відносно одноманітний за абіотичними факторами середовища простір у межах водної, наземної і підземної частини біосфери, зайнятий одним біоценозом
4. Ерозійний процес розмивання берегів морів і водосховищ під впливом хвильових ударів, вивітрювання або господарської діяльності людини. у результаті на берегах, схильних до абразії, утворюються абразійні берега або абразійні тераси
5. Місце існування угруповання, з підкресленням зовнішніх по відношенню до угруповання факторів середовища
6. Організми, які в ході еволюції пристосувалися до існування в певному середовищі
8. Сукупність методів контролю екологічних обмежень при соціально-економічному розвитку країни, регіону світу чи людства в цілому
10. З малою пристосованістю до змін середовища (орхідеї, форель, далекосхідний рябчик, глибоководні риби)
11. Сукупність методів і засобів отримання корисних для людини продуктів та явищ за допомогою біологічних агентів (виробництво ліків, антибіотиків, дріжджів, виве дення мікроорганізмів, бактерій, які продукують білок, або газ, або тепло, тощо)
12. Привнесення в природно-антропогенне середовище, виникнення в ньому нових, не характерних для середовища фізичних, хімічних, біологічних речовин, агентів, які негативно впливають на людину і живі організми
13. Єдина система, що забезпечує стійкість довкілля при будь-яких виникаючих збуреннях
14. Процес утворення необхідних організму речовин, який відбувається в його клітинах з участю біокаталізаторів — ферментів
17. Наука про взаємини живих істот між собою і з навколишнім їх неорганічної природою, про звязки в надорганізменних системах, про структуру і функціонування цих систем
18. Молоді біоценози, що формуються в наш час, характеризуються видовою бідністю та одноманітністю й підтримуються людиною завдяки розробленій нею системі агротехнічних і агрохімічних заходів

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы