Кросcворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) на тему "Общий (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 23 слов, смогли построить на 22 слов
Кросcворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) на тему Кросcворд по предмету Бухгалтерський облiк (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. сума, на яку доходи перевищують пов\'язані з ними витрати (П(С)БО № 3 "Звіт про фінансові результати").
4. елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Положенням (стандартом) (П(С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності").
6. платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів тощо) (П(С)БО № 15 "Дохід").
7. За допомогою якого елемента методу бухгалтерського обліку виявляються не оприбутковані цінності, розкрадання, нестачі і т.п.
9. фактичне або юридично визнана неспроможність юридичної особи або підприємця
11. Забовязання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу - це …
12. Який елемент методу бухгалтерського обліку використовується для реєстрації господарських операцій
14. … прибутки - це прибутки,одержані в результаті господарсько-фінансової діяльності підприємства,які зменшенені на суму зменшених прибутків у звітному році
15. товар, за своїми якостями не відповідає необхідним умовам.
16. … - це джерела залучених коштів підприємства,які,крім власного капіталу,формують пасив балансу
18. … капітал - це додатково вкладений капітал,резервний капітал та нерозподілений прибуток
21. Частина в активах підприємства,що залишається після вирахування його забовязань - це … капітал
22. перевізний документ

По вертикали
1. перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати (П(С)БО № 3 "Звіт про фінансові результати").
2. … капітал - це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів
5. еономічна діяльність, що дає прибуток
8. Частина чистого прибутку,що не була розподілена між аукціонерами - це … прибуток
10. … капітал - це сума простих та привілейованих акцій за їх номінальною вартістю
13. угода про передачу орендарем орендованого ним об\'єкта в оренду третій особі (П(С)БО № 14 "Оренда").
17. плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству (П(С)БО № 15 "Дохід").
19. За підсумками звітного року на підприємствах усіх форм власності складається …
20. фінансова установа, яка зосереджує тимчасово вільні грошові кошти (вклади), надає їх і власні кошти у тимчасове користування у вигляді кредитів (позик, позичок), посередником у взаємних платежах і розрахунках між окремими юридичними або фізичними особами, регулює грошовий обіг у країні , включаючи випуск (емісію) нових грошей

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Анестезiологiя (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссвордыОколостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы